สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทย
สมชาย วิบุญพันธ์, กมลรัตน์ พุทธรักษา, ปิยวรรณ หัสดี, ฐิติพร ศุภนิรันดร์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Reproductive Biology of Brushtooth Lizardfish, Saurida undosquamis (Richardson, 1848)in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ?ปลาปากคมหางจุด (Saurida undosquamis) ในอ?าวไทย ได? ดําเนินการตั้งแต?เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอย?างจากเรือประมงอวนลากคู? และอวนลากแผ?นตะเฆ? ที่นําสัตว?น้ํามาขึ้นท?าในจังหวัดชายฝ??งทะเลของอ?าวไทย ตั้งแต?จังหวัดตราด ถึง จังหวัดสงขลา พบว?าปลาปากคมหางจุดในอ?าวไทย มีความยาวเหยียดระหว?าง 6.20-34.50 (20.91?4.42) เซนติเมตร มีน้ําหนักตัวอยู?ระหว?าง 1.37-310.00 (72.83?44.52) กรัม มีความสัมพันธ?ระหว?างความยาว เหยียดกับน้ําหนักตัวในรูปสมการ W = 0.0032 TL3.246 ปลาปากคมหางจุดเพศผู?มีความยาวเหยียดระหว?าง 8.00- 34.40 (21.49?2.97) เซนติเมตร มีน้ําหนักตัวอยู?ระหว?าง 5.33-204.00 (74.89?31.86) กรัม มีความสัมพันธ? ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัวในรูปสมการ W = 0.0044 TL3.155 และเพศเมียมีความยาวเหยียด ระหว?าง 11.50-34.50 (22.81?3.74) เซนติเมตร มีน้ําหนักตัวอยู?ระหว?าง 8.90-310.00 (91.71?44.90) กรัม มี ความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัวในรูปสมการ W = 0.0041 TL3.172 มีการเติบโตแบบ Allometric อัตราส?วนระหว?างเพศผู?ต?อเพศเมีย เท?ากับ 1:1.65 แตกต?างกันอย?างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ขนาด ความยาวเหยียดแรกเริ่มสืบพันธุ?โดยเฉลี่ยของปลาเพศผู?และเพศเมีย เท?ากับ 20.48 และ 28.26 เซนติเมตร ตามลําดับ สามารถวางไข?ได?ตลอดป?มีช?วงวางไข?มากอยู?ระหว?างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ?ความดกไข? ระหว?าง 78,890-183,726 (111,815+28,756) ฟอง ที่ความยาวเหยียด 23.50-32.50 เซนติเมตร มีสมการ ความสัมพันธ?ระหว?างความดกไข?กับความยาวเหยียดในรูปสมการ F = 7.3616 TL2.8673
บทคัดย่อ (EN): Reproductive biology of brushtooth lizardfish (Saurida undosquamis) in the Gulf of Thailand was studied during January to December 2007. The samples were collected from catches of paired trawlers and otter board trawlers landed at fishing ports in provinces along the coast of the Gulf of Thailand from Trat province to Songkhla province. The result showed that their total length (TL) was 6.20-34.50 (20.91+4.42) centimeter and their body weight (W) was 1.37-310.00 (72.83+44.52) gram. The relationship equation between their total length and body weight was W = 0.0032 TL3.246. The total length of male fish which have ranged 8.00-34.40 (21.49?2.97) centimeter and their weight ranged 5.33-204.00 (74.89?31.86) gram, the relationship equation was W = 0.0044 TL3.155. The length of female fish ranged 11.50-34.50 (22.81?3.74) centimeter and weight ranged 8.90-310.00 (91.71?44.90) gram, the relationship equation was W = 0.0041 TL3.172 Their growth was allometric type. The sex ratio between male and female was 1:1.65. The average length at first maturity of male and female were 20.48 and 28.26 centimeter, respectively. The spawning season was found throughout the year with peaks during October to February. The fecundity (F) was 78,890-183,726 (111,815?28,756) eggs at total length 23.50-32.50 centimeter. The relationship equation between fecundity and total length was F = 7.3616 TL2.8673.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
การศึกษาพยาธิ Anisakid Nematodes ในปลาปากคม (Saurida undosquamis) จากบริเวณอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida undosquamis และ S. elongata ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก