สืบค้นงานวิจัย
คุณภาพของถั่วไมยราที่หมักร่วมกับหัวมันสำปะหลังสด
วารุณี พานิชผล - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: คุณภาพของถั่วไมยราที่หมักร่วมกับหัวมันสำปะหลังสด
ชื่อเรื่อง (EN): Quality of ensiled Desmanthus plus fresh cassava roots
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วารุณี พานิชผล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2544
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2544/R4421.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณภาพของถั่วไมยราที่หมักร่วมกับหัวมันสำปะหลังสด
กองอาหารสัตว์
2544
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
อาหารจากมันสำปะหลัง มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ระยอง 3" สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณไชยาไนด์อิสระในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง การศึกษาจลนพลศาสตร์การหมักเอทานอลจากมันสำปะหลัง ผลของสภาวะในการเพาะปลูกต่อคุณภาพของหัวมันสำปะหลังสายพันธุ์พิรุณ 4 กรณีศึกษา : การใช้หัวมันสำปะหลังหมักสดทดแทนมันเส้นในสูตรอาหารข้น สำหรับโครีดนมของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก