สืบค้นงานวิจัย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรม ในงานชลประทาน
นายสมบูรณ์ เจิมไทย - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรม ในงานชลประทาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายสมบูรณ์ เจิมไทย
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
บทคัดย่อ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรมในงานชลประทาน ของส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปีงบประมาณ2557 ที่ผ่านมานั้น ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมพอสมควร และได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมในเวลาต่อมา จนเกิดโปรแกรม tmrid.com (www.tmrid.com) เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน โดยสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น เพื่อรองรับงานด้านการทดสอบวัสดุ วิศวกรรมของกรมชลประทาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงระบบสำหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ประเภท คือ ผู้ขอรับบริการ วิศวกร ผู้ตรวจรับวัสดุ ผู้อนุมัติรายการวัสดุ วิศวกรผู้ทดสอบวัสดุ และ System admin 2. รูปแบบการ Login เข้ามาตามสิทธิ์ที่ admin กำหนดให้ ผ่านทางโปรแกรม Tmrid.com 3.รูปแบบหลักสำหรับ Admin ที่สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นที่ในโปรแกรมได้ 4. รูปแบบสำหรับเพิ่มประเภทวัสดุ 5. รูปแบบสำหรับชนิดวัสดุที่สามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ 6. รูปแบบสำหรับสิทธิ์ผู้ใช้งาน โดยการปรับปรุงหน้าจอของผู้รับบริการที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้สะดวกขึ้น 7. รูปแบบหน้าจอสำหรับเอกสารนำส่งผู้รับบริการ 8. รูปแบบการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ที่สามารถเข้ามาแก้ไขหรือเสนอแนะข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการ 9. รูปแบบการแสดงผลข้อมูลทางสถิติที่สามารถแสดงข้อมูล 10. รูปแบบพิมพ์เอกสารนำส่ง โดยสามารถพิมพ์เอกสารนำส่งวัสดุ ที่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาที่มีความถูกต้อง 11. รูปแบบรายงายความก้าวหน้าการทดสอบวัสดุต่างๆ เช่น วันที่รายงานผลการทดสอบทางวิทยุ ผลการทดสอบฉบับเต็ม ตลอดจนสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้รับบริการได้ 12. การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโปรมแกรม เช่น เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ผู้ขอรับบริการ ให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการใช้งานเพื่อการทำงานที่ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สวพ.44/2558
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมชลประทาน
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ (กรมชลประทาน) (rada_ru@rid.go.th) on 2017-08-03T08:51:18Z No. of bitstreams: 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ (สวพ.44.2558).pdf: 434065 bytes, checksum: a4a21b5241b7f85c0a46cce81c0183b7 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรม ในงานชลประทาน
กรมชลประทาน
2558
กรมชลประทาน
โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการทดสอบวัสดุวิศวกรรมในงานชลประทาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชน้ำในโครงการชลประทาน โครงการพัฒนานวัตกรรมและฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน โครงการพัฒนานวัตกรรมและฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน การพัฒนาโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน ระบบสารสนเทศ เพื่อการทดสอบวัสดุวิศวกรรม ฝายพับได้ในงานชลประทาน โครงการพัฒนาวัสดุคอมพอสิตสำหรับบานประตูระบายน้ำในงานชลประทาน การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือตอกทดลองขนาดเล็กแบบพกพาเพื่อการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบงานฐานรากและงานดินถมของกรมชลประทาน โครงการศึกษาการตรวจวัดประสิทธิภาพของอาคารชลประทาน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก