สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Andrographis paniculata Crude Extract on Immune system and Streptococcus sp. in Cages cultured in Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Juliwan Roongkamnertwongsa
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ศึกษาผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบฏมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงชาว (Lates calcariter Bloch, 1790 ) ที่เลี้ยงในกระชง โดยเลี้ยงปลากะพงขาวน้ำหนักเฉลี่ย 97 -1.52 กรัม ในกระชังขนาด 2x2x2 เมตร ด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรปผสมสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจร 5 กรมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม่ผสมสารสกัด หยาบฟ้ทะลายโจร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จาถนั้นมเก็บตัวอย่างเลือดจากปลากะพงชาว เพื่อวิเคราะห์จำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น คอมพสเม้นท์ แอคติวิตี้ ไลโซไซม์ แอคติวิตี้ และซุปเปอร์ออกไซด์ แอนอิออน เปอร์เซ็นต์การจับกิน สิ่งแปลกปลอม และความต้านทานต่อเสื้อแบคที่เรีย Streptococcus niae ผลจากการศึกษาพบว่า ปลากะพงขาวในกระชังที่ได้รับอาหาร เมีดสำเร็จรปผสมสารสกัดหยาบฬทะลายโจร 5 มสสิกรมต่ออหาร 1 กิโลกรัม มีค่าคอมพลีเม้นท์ แอคติวิตี้ ไสโซไซม์ แอคติวิตี้ และ ซุปเปอร์ออกไซด์ แอนออ่อน สูงกว่าชุดควบคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่งผลให้ปลากะพงขาวมีอัตราการตายจากการติดเชื้อ แบคที่เรีย Steptococcus inae เท่ากับ 55 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าชุดควบคมชื่งมีอัตราการตายเท่ากับ 6 1 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาครั้ง นี้แสดงให้เห็นว่าการเสริมสารสกัดหยาบจากจทะลาบโจรในอาหารเมืดสำเร็จรูปเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังสามารถเพิ่มการทำงาน ของระบบภูมีคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานจากการได้รับเชื่อ Streptococcus iniae ได้ในระดับหนึ่ง
บทคัดย่อ (EN): The effects of Andrographis paniculata crude extract on non-specific Immune responses and Streptococcosis resistance in cage cultured seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) were studied. Experimental fish of 97+1.52 g initial weight were fed for 4 weeks on diet containing Andrographis paniculata crude extract at 5 g/kg feed compared to control diet, without Andrographis paniculata crude extract. Atter 4 weeks, the number of red blood cell and white blood cell, hematocrit values, complement activity, lysozyme activity, superoxide anion, phagocytosis and bacterial challenge parameters were analysed. The results showed that complement activity, lysozyme activity and superoxide anion were significantly higher in cage cultured fish fed 5 g Andrographis paniculata crude extract/kg diet for 4 week compared to cage cultured fish fed control diet (p<0.05). After 4 weeks of feeding, fish were injected intraperitoneally with Streptococcus iniae ( LD. 3.39x10 CFU/mI). The cumulative mortality was 5.5% in case cultured tsh fed 5 g Andrographis paniculata crude extract/kg diet compared to 61% mortality in cage cultured fish fed control diet. The results indicate that supplemented diet with Andrographis paniculata crude extract at 5 g/kg diet could beneficial for fish health by enhancing non specific immune responses and disease resistance.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 230,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง
กรมประมง
31 ธันวาคม 2556
กรมประมง
การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของน้ำเลือดปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) หลังการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ผลของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลของความเค็มที่ลดลงต่อองค์ประกอบเลือดภูมิคุมกัน และการติดเชื้อ Streptococcus iniae ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป การเลี้ยงปลานิลในกระชังด้วยระบบ LVHD (การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นสูง) การเสริมสารสกัดจากเปลือกผลแก้วมังกร Hylocereus undatus (Haw) Britt and Rose ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงสีผิว ค่าโลหิตวิทยา และการต้านเชื้อของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790) ผลของเบต้ากลูแคนต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานโรคสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการ เจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp. โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก