สืบค้นงานวิจัย
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย
อุดมสิน อักษรผอบ, คณิต เชื้อพันธุ์, รัตนาวลี พูลสวัสดิ์, ทิวารัตน์ สินอนันต์, อำนวย คงพรหม - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Purple-spotted Bigeye(Priacanthus tayenus Richardson, 1846) in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus) ในอ?าวไทยโดยเก็บรวบรวม ข?อมูลจากเรืออวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดเล็กอวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดกลางและอวนลากคู?บริเวณท?าเทียบเรือ ในเขตจังหวัดชายฝ??งอ?าวไทย ระหว?างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 พบว?ามีอัตราการจับเฉลี่ยของ ปลาตาหวานจุดเท?ากับ 0.40, 2.13 และ 8.79 กก./ชม. ตามลําดับ ปลาตาหวานจุดที่เข?ามาในข?ายการ ประมงมีขนาดความยาวอยู?ในช?วง 2.50-28.50 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy เท?ากับ Lt = 30.00 (1-e-1.20(t-0.00)) ค?าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 6.15 ต?อป?ค?าสัมประสิทธิ์ การตายโดยธรรมชาติ (M) เท?ากับ 2.06 ต?อป?และค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (F) เท?ากับ 4.09 ต?อป?ปลาตาหวานจุดความยาวแรกที่เริ่มเข?าสู?ข?ายการประมงมีความยาว 2.50 เซนติเมตร มีจํานวน 1,563 ล?านตัว มีระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืน (MEY) เท?ากับ 18,393 ตัน และ 231.83 ล?านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมเท?ากับร?อยละ 60 และ 50 ของการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2550 การปรับลดการลงแรงประมงของเรืออวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดเล็กร?อยละ 20 เรืออวนลากแผ?น ตะเฆ?ขนาดกลางร?อยละ 30 และอวนลากคู?ร?อยละ 40 ทําให?ผลผลิตปลาตาหวานจุดเพิ่มขึ้นมากที่สุด ส?วนการ ปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนก?นถุงจาก 2.5 เซนติเมตรเป?น 3.0, 3.5 และ 4.0 เซนติเมตร ทําให?มีปริมาณการจับ เพิ่มขึ้นเป?น 23,362.76, 24,094.73 และ 24,231.77 ตัน ตามลําดับ
บทคัดย่อ (EN): Stock Assessment of purple-spotted bigeye (Priacanthus tayenus) in the Gulf of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawler, medium otter board trawler and paired trawler at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand during January to December 2007. The results showed that average catch per unit effort of P. tayenus were 0.40, 2.13 and 8.79 kg/hr, respectively. Size distribution was recruited to fishing ground in range from 2.50 - 28.50 cm. The von Bertalanffy growth equation was expressed in equation Lt = 30.00 (1-e-1.20(t-0.00)). Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 6.15, 2.06 and 4.09 per year, respectively. While size of recruitment in fishing ground was at 2.50 cm with 1,563 million individual. Maximum sustainable yield (MSY) was 18,393 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) was 231.83 million baht. Optimum fishing effort were 60% and 50% of the fishing effort in 2007. Therefore, effective management approach should reduce fishing effort on small otter board trawler, medium otter board trawler and paired trawler were 20%, 30% and 40% respectively, following this approach that would be increase to the most of total catch. While enlarging of mesh size in cod-end from 2.50 cm to 3.00, 3.50 and 4.00 cm have been increased total catch to 23,362.76, 24,094.73 and 24,231.77 tons, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกชนิด Decapterus maruadsi ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar cumenohpthalmus ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก