สืบค้นงานวิจัย
สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา
เก็ตถวา บุญปราการ, วันชัย ธรรมสัจการ, ชูชาติ ผลบัณฑิต - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่อง: สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ (EN): http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13087
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13087
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550
การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมงของแม่น้ำยม ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อการค้าระดับประเทศ สู่ความยั่งยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีระดับต่ำกว่า 3 ดาว ในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา) ศึกษาศักยภาพในการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาก โครงการวิจัยเพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ การกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพ ในตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาเปรียบเทียบทรัพยากรการเกษตรของภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง) สภาวะการทำประมงและประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหมึกในน่านน้ำไทย คุณภาพแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา การศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก