สืบค้นงานวิจัย
สัดส่วนกรดไขมัน w6/w3 ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก
ดาราวรรณ ยุทธยงค์, จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, จุฑามาศ ชมภูนิช, ดาราวรรณ ยุทธยงค์, จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, จุฑามาศ ชมภูนิช - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: สัดส่วนกรดไขมัน w6/w3 ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก
ชื่อเรื่อง (EN): Optimum ratio of essential fatty acids w6/w3 for growth of Pangasius bocourti Sauvage fingerling
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: สัดส่วนกรดไขมัน ?6/?3 ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก ดาราวรรณ ยุทธยงค์๑* จุฑามาศ ชมภูนิช๑ จูอะดี พงศ์มณีรัตน์๒ อรรณพ อิ่มศิลป์๓ ๑สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด กรมประมง ๒ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง ๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย บทคัดย่อ ปลาโมงน้ำหนักตัวเฉลี่ย 0.83 กรัม เลี้ยงในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จำนวน 21 ตู้ๆ ละ 20 ตัว (ระบบน้ำหมุนเวียน) ด้วยอาหารที่มีสัดส่วนของกรดไขมัน ?6/?3 แตกต่างกัน 7 สูตร ให้อาหารกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าชุดการทดลองที่ 5 ปลาโมงมีค่าน้ำหนักเพิ่มสูงกว่าชุดการทดลองที่ 3, 6 และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ 6 และ 7 มีค่าอัตราแลกเนื้อมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) จากผลการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่าปลาโมงขนาดเล็กมีความต้องการกรดไขมัน ?6 มากกว่า ?3 คำสำคัญ: ปลาโมง กรดไขมัน *ผู้รับผิดชอบ: สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด กรมประมง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร.๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐-๔๕ ต่อ ๔๕๑๕ e-mail: darawany@fisheries.go.th
บทคัดย่อ (EN): Optimum ratio of essential fatty acids ?6/?3 for Growth of Pangasius bocourti Sauvage fingerling Darawan Yuttayong1 * Juthamas Chomphunich1 Juadee Pongmaneerat2 And Annop Imsil3 1Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries 2Central Government, Department of Fisheries 3 Nongkai Inland Fisheries Research and development Centre Fish with individual weight of 0.83 g were kept in twenty 45x90x45 cm glass aquaria (with recirculation water system) at stocking rate of 20 fish per aquarium. Fish were fed each of seven diets to satiation twice daily for 12 weeks. The study showed that weight increase of treatment 5 more than treatment 3,6 and treatment 7 significantly (p0.05). Treatment 6 and treatment 7 had feed conversion ratio highest (p0.05). In conclusion, Pangasius bocourti Sauvage fingerling wanted ?6 more than ?3. Key words: Pangasius bocourti Sauvage, fatty acid *Corresponding author: Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries, Jatujak District, Bangkok 10900 Tel.0 2940 6130-45 ext. 4515 e-mail : darawany@fisheries.go.th
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-01
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สัดส่วนกรดไขมัน w6/w3 ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก
กรมประมง
1 กันยายน 2552
กรมประมง
ระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาโมง(Pangasius bocourtir Sauvage, 1830) ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก สัดส่วนกรดไขมัน n3:n6 ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดเล็ก การศึกษาผลของระดับและประเภทของไขมันในอาหารต่อการ เจริญเติบโตและคุณภาพ ของเนื้อปลาโมง (Pangasuis bocourti) และปลาโมงลูกผสม ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดเล็ก ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ผลของความหนาแน่นที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตปลาโมง(Pangasius bocourti Sauvage,1880) ในกระชังในแม่น้ำโขง การศึกษาการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพอาหารและอัตราการรอดของปลาโมง ผลของระดับน้ำมันปลาทะเลในอาหาร และช่วงระยะเวลาการให้อาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และส่วนประกอบของกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 ในเนื้อไก่พื้นเมือง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก