สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
นิตยา โนคำ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ชื่อเรื่อง (EN): Participatory Research on Vegetables Productivity and Marketing in Highland Areas
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิตยา โนคำ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เพชรดา อยู่สุข
คำสำคัญ: การตลาดพืชผัก
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกพืชผักและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมทั้งแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตพืชผักภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 1.โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง มี 2 กิจกรรม คือ (1) สาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นร่วมกับเกษตรกร 4 ราย พบว่า เกษตรกรสามารถจำหน่ายแตงกวาญี่ปุ่นในชุมชนและตลาดภายนอก มีรายได้สุทธิ 16,003 บาทต่อพื้นที่ 360 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าแปลงควบคุม 50.21 เปอร์เซ็นต์ (2) ทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน ร่วมกับเกษตรกร 3 ราย ที่มีความต้องการผลิตผักเพื่อจำหน่ายในชุมชน โดยประสานทางอบต. โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่จำนวน 7 แห่งร่วมประชุมรับแผนความต้องการพืชผักของโรงเรียน (ผัก 13 ชนิด จำนวน 200 กก./สัปดาห์ ) ปัจจุบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายพืชผักได้เฉลี่ย 198 กิโลกรัมต่อเดือน มีรายได้สุทธิ 2,970 บาทต่อเดือน 2.โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ทดสอบสาธิตการปลูกฟักทองญี่ปุ่นร่วมกับเกษตรกร 1 ราย เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตฟักทองญี่ปุ่นได้ เนื่องจากเกิดโรคไวรัสระบาดในแปลงปลูก ทำให้ทราบถึงผลเสียของการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำ ๆ ติดต่อกันหลายรุ่น โดยไม่มีการตัดวงจรชีวิตของศัตรูพืช โดยใช้พืชตระกูลอื่น 3.โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผักในโรงเรือน ร่วมกับเกษตรกร 6 ราย คือ บ้านอุดมทรัพย์ 1 ราย (3 โรงเรือน) บ้านปางมะนาว 5 ราย (5 โรงเรือน) ชนิดพืชที่ปลูกประกอบด้วย ผักกาดกวางตุ้งต้น คะน้า ผักกาดเขียวปลี มะเขือเทศโครงการหลวง และมะเขือเทศเชอรี่ ปัจจุบันเกษตรกรบ้านอุดมทรัพย์ สามารถวางแผนการผลิตพืชผัก และจำหน่ายผลผลิตในชุมชนได้ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 952.20 บาทต่อเดือน สำหรับเกษตรกรบ้านปางมะนาวจำหน่ายผลผลิตให้ตลาดภายในชุมชน มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 5,878.60 บาทต่อเดือน โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย มี 2 กิจกรรม คือ (1) ศึกษาวิธีการปลูกพริกกะเหรี่ยง 3 รูปแบบ คือ การปลูกแบบหว่านร่วมกับข้าวไร่, การปลูกแบบหว่านแยกกับข้าวไร่ และการปลูกแบบย้ายปลูกแยกกับข้าวไร่ พบว่า ต้นพริกกะเหรี่ยงมีลักษณะแคระแกรน ใบหงิก บางต้นเกิดอาการเน่าและตาย เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ผลผลิตพริกกะเหรี่ยงมีปริมาณน้อย จึงได้ปรึกษา และหาวิธีการแก้ปัญหากับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่ มีความเห็นว่าควรทดสอบการปลูกพริกกะเหรี่ยงในโรงเรือน ซึ่งจะเก็บข้อมูลผลผลิตในปีงบประมาณต่อไป (2) การศึกษาวิธีป้องกันแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยงแห้ง เมื่อเก็บรักษาไว้ 6 เดือน พบว่าการเก็บในถุงสุญญากาศ ไม่พบแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
นิตยา โนคำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2557
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลพืชผักในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยี/องค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาประสิทธิภาพการปลูก โครงการวิจัยพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมโดยการจัดการห่วงโซ่การผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง ฐานข้อมูลจีโนไทป์ของเชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลแตง การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง การศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดขององุ่นโครงการหลวง ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตเบญจมาศ ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวงโครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก