สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร
บุญมาก พ่ออามาตย์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บุญมาก พ่ออามาตย์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการผลิตมะขามหวานในจงหวัดมุกดาหาร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52.30 ปี ร้อยละ 76.50 จบระดบประถมศึกษา ร้อยละ 85.50 มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก ร้อยละ 56.00 มีอาชีพรองคือการรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 81.50 สามารถอ่านหนังสือได้ดี มีสมากในครัวเรือนเฉลี่ย 5.00 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.90 คน ร้อยละ 56.00 ไม่มีการอพยพแรงงาน โดยมีการอพยพแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 1.70 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 25.30 ไร่ต่อครัวเรือน มีพื้นที่ปบลูกมะขามหวานเฉลี่ย 6.50 ไร่ มีอายุการปลูกมะขามหวานเฉลี่ย 10.50 ปี มีรายได้จากการจำหน่ายมะขามหวานเฉลี่ยปีละ 17,628.50 บาทต่อครัวเรือน มีรายได้จากการทำการเกษตรเฉลี่ยปีละ 52,633.75 บาท มีรายได้จากนอกภาคเกษตรเฉลี่ยปีละ 48,084.40 บาทต่อครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 80.50 มีหนี้สินโดยกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่ ร้อยละ 69.60 เกษตรกรร้อยละ 79.00 ทำการเกาตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เกษตรกรร้อยละ 54.00 ปลูกมะขามหวานพันธุ์สีทองและศรีชมภู ร้อยละ 56.00 ก่อนปลูกมีการเตรียมดิน 1 ครั้ง เกษตรกรร้อยละ 82.50 ใช้ระยะปลูก 8x8 เมตร ซึ่งตรงตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 43.50 ขุดหลุมปลูกขนาด 0.50 x 0.50 x 0.50 เมตร มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุ่มก่อนปลูกเฉลี่ย 8.20 กิโลกรัมต่อหลุม ส่วนใหญ่จะปลูกมะขามหวานในช่วงต้นฤดูฝน ร้อยละ 71.30 มีการให้น้ำในช่วงหลักการปลูกใหม่ และเกษตรกรมีการกำจัดวัชพืชเฉลี่ย 1.80 ครั้งต่อปี โดยใช้จอบถากร้อยละ 58.50 มีการใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 1.30 ครั่งต่อปี ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราการใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 2.80 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ร้อยละ 66.70 ใส่ปู่ยเคมีโดยการขุดร่องแล้วโรยรอบรัศมีทรงพุ่ม ร้อยละ 72.00 ใส่ปุ๋ยเคมีในระยะก่อนการออกดอก ร้อยละ 64.00 พบโรคราแป้ง ในส่วนมะขามหวานมากที่สุด ร้อยละ 51.00 มีการป้องกันกำจัดโรคมะขามหวานในระยะแตกใบอ่อน มีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะขามหวานเฉลี่ย 1.00 ครั้ง ส่วนใหญ่พบแมลงอินูน ร้อยละ 88.50 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก เกษตรกรร้อยละ 80.00 มีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะขามในระยะแตกใบอ่อน ร้อยละ 89.50 มีการเก็บเกี่ยวโดยใช้กรรไกรตัดขั้วมะขาม ผลผลิตเฉลี่ย 131.70 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ร้อยละ 75.00 มีการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว ร้อยละ 61.30 มีการตัดแต่งกิ่งในเดือนมีนาคม นอกจากนั้นยังพบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อยเกี่ยวกับเรื่องแหล่งพันธุ์มะขามหวาน ขาดความรู้ โรคราแป้ง โรคราในฝักมะขามหวาน โรคผิวขรุขระบนฝักมะขามหวาน หนอนคืบละหุ่ง หนอนเจาะฝักมะขามหวาน เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะกิ่ง การเก็บเกี่ยว และแหล่งจำหน่าย เกษตรกรมีปัญหาในระดับมากเกี่ยวกับการขาดแรงงานในการดูแลรักษา ขาดแหล่งน้ำ แมลงศัตรูระบาด และขาดเงินทุน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2546
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2546
สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในเขตตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย สภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ในอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สภาพการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สภาพการผลิต การตลาดมะขามเปรี้ยวของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ปีเพาะปลูก 2546/2547 สภาพการทำนาของเกษตรกรในตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัดเลย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก