สืบค้นงานวิจัย
การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดสุรินทร์
ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง (EN): Management for Large Scale Rice Production, Surin province.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดสุรินทร์” แก่กรมการข้าว โดยมี นาย ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสำหรับการทำนาแปลงใหญ่ในเชิงอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จากการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดทำชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ แล้วทำการทดสอบและประเมินชุดเทคโนโลยีกับกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นนาแปลงใหญ่ในเขตพื้นที่บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 7 และบ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 36 ราย พื้นที่ 500 ไร่ เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการ พบว่า ในปี 2559 เกษตรกรที่ผลิตตามชุดเทคโนโลยีที่แนะนำได้ผลผลิตเฉลี่ย 471 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่วิธีการของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 405 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรที่ผลิตตามชุดเทคโนโลยีที่แนะนำได้ผลผลิตสูงกว่าการผลิตตามวิธีการของเกษตรกรร้อยละ 20 และจากการสำรวจพบว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 6 และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จะดำเนินโครงการ และในปี 2560 เกษตรกรที่ผลิตตามชุดเทคโนโลยีที่แนะนำได้ผลผลิตเฉลี่ย 428 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่วิธีการของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 414 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรที่ผลิตตามชุดเทคโนโลยีที่แนะนำได้ผลผลิตสูงกว่าการผลิตตามวิธีการของเกษตรกร ร้อยละ 4 และจากการสำรวจพบว่า ผลผลิตลดลงร้อยละ 3 ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และรายได้เหนือต้นทุนเงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ในขณะที่รายได้สุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่เริ่มดำเนินโครงการ เนื่องจากเกิดโรคระบาดและฝนตกหนักในช่วงข้าวตั้งท้องออกรวง ประมาณร้อยละ 89.66 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถนำชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาน้ำฝนสำหรับการทำนาแปลงใหญ่เชิงอุตสาหกรรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงกัน
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
เอกสารแนบ: https://tarr.arda.or.th/preview/item/t67-FXNeG_Ff8lZcZZQOy
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
30 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดชัยนาท การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การผลิตข้าวอินทรีย์ ของจังหวัดสุรินทร์ โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3: การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ำน้อย การลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก การลดก๊าชมีเทนจากนาข้าวที่มีการจัดการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก