สืบค้นงานวิจัย
การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มเกษตรกร
สัมฤทธิ์ แสนบัว - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มเกษตรกร
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สัมฤทธิ์ แสนบัว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการศึกษาสมรรถภาพการผลิตสุกรเพศผู้เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มเกษตรกร จำนวน 1,174 ตัว เป็นสุกรสายแม่พันธุ์ 394 ตัว และสุกรสายพ่อพันธุ์ 780 ตัว พบว่าสุกรเพศผู้สายแม่พันธุ์มีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) อายุจากเกิดถึง 90 กิโลกรัม (AGE90) แตกต่างกับสุกรเพศผู้สายพ่อพันธุ์ (P0.05) เมื่อเปรียบเทียบรูปร่างลักษณะระหว่างพันธุ์แลนด์เรซและลาร์จไวท์มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน โดย L1, L2, L3, W, H มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 106.20+0.41, 105.29+0.39, 86.87+0.41, 86.80+0.39, 44.17+0.45, 45.02+0.43, 97.33+0.30, 98.06+0.28, 61.96+0.28, 62.42+0.27 เซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ สุกรสายพ่อพันธุ์ ได้แก่พันธุ์ดูร็อค เปียแตรง ปากช่อง 2 ปากช่อง 3 และปากช่อง 5 พบว่าสมรรถภาพการเจริญเติบโตทุกลักษณะมีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P<0.01) โดย ADG FCR AGE90 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 856.93+7.59, 770.57+12.05, 798.61+8.71, 815.70+15.24, 852.44+7.43, 2.43+0.01, 2.66+0.03, 2.52+0.02, 2.54+0.03, 2.44+0.01, 161.22+0.86, 168.91+1.37, 164.94+0.99, 165.73+1.74 และ 160.76+0.85 ตามลำดับ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มเกษตรกร
กรมปศุสัตว์
2551
กรมปศุสัตว์
การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ การเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการส่งออก (1.การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์ โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มสุกรของเกษตรกร) ผลตอบแทนจากพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 1.ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายสุกร (1.6 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสายของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัต การปรับปรุงพันธุ์สุกรในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์; 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมในสุกร 1. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรชของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (1.2 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีในสภาพฟาร์มเกษตรก สมรรถภาพการผลิตสุกรขุนที่เกิดจากการใช้พันธุกรรมสุกรที่พัฒนาพันธุ์โดยกรมปศุสัตว์ การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย ทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์โคนม TMZ ในระดับเกษตรกร 1.2 ประสิทธิภาพการผลิตแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดาของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีในสภาพฟาร์มเกษตรกร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก