สืบค้นงานวิจัย
โครงการนำร่องการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์สุกร เพื่อรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอหิวาต์สุกรเพื่อการส่งออก
วิไล ลินจงสุบงกช - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: โครงการนำร่องการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์สุกร เพื่อรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอหิวาต์สุกรเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง (EN): Pilot Project on Swine Compartmentalisation for approval of FMD and CSF Free for Exportation
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิไล ลินจงสุบงกช
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: สุกร
บทคัดย่อ: โครงการนำร่องการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์สุกรเพื่อรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอหิวาต์สุกรเพื่อการส่งออก เป็นการดำเนินการตามคำแนะนำขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เกี่ยวกับแนวทางควบคุมโรคโดยวิธีการสร้างระบบคอมพาร์ทเมนต์สำหรับสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบคอมพร์ทเมนต์สุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอหิวาต์สุกร ๒) เพื่อส่งเสริมการส่งออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร โดยประกอบด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Management System) และระบบการกำกับ ดูแลและเฝ้าระวังโรค (Monitor and Surveillance System) ที่สามารถพิสูจน์สถานภาพปลอดโรคสุกรทั้งสองชนิดดังกล่าวต่อประเทศคู่ค้าได้ วิธีการดำเนิน โครงการฯ แบ่งออกเป็น การสำรวจฟาร์มสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ การคัดเลือกฟาร์มสุกร การดอบรมนายสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ การอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการ การจัดทำมาตรฐานฟาร์มสุกรสำหรับระบบคอมพาร์ทเมนต์ การเก็บตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวังโรค และการประกาศสถานภาพปลอดโรค FMD และ CSF ตามคำแนะนำของ OIE
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการนำร่องการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์สุกร เพื่อรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอหิวาต์สุกรเพื่อการส่งออก
กรมปศุสัตว์
30 กันยายน 2552
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
รู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์พ่อและแม่สุกรที่ปลอดโรคไส้เลื่อนและโรคอัณฑะทองแดง การศึกษาเปรียบเทียบผลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดโมโนวาเลนท์และชนิดไตรวาเลนท์ในสุกร การพัฒนาชุดตรวจด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคเซอร์โคไวรัสในสุกร การพัฒนาชุดตรวจด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคเซอร์โคไวรัสในสุกร การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี Real-Time PCR การตรวจหา Suilysin และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วย สุกรปกติที่เป็นพาหะของโรคและคนที่สัมผัสกับสุกรโดยใช้เทคนิค PCR สูตรอาหารสุกร การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR ในการตรวจโรคที่เกิดจากแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจจากปอดสุกร การพัฒนาชุดทดสอบโรคในสุกรที่สำคัญโดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตรกราฟฟี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก