สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำที่มีต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อย
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำที่มีต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อย
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Cold Storage on the Efficiency of Egg Parasitoid, Trichogramma confusum Viggiani(Hymenoptera: Trichogrammatidae),
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Weerathep Pongprasert
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum หนอนกออ้อย การเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำ แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของหนอนกออ้อย แลให้ผลการควบคุมในระดับดีมากจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในปัจจุบันความต้องการใช้แตนเบียนไข่ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการผลิตแตนเบียนมีข้อจำกัดจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับปริมาณของศัตรูพืชได้ทันเวลา การยืดอายุการเก็บรักษาแตนเบียนไข่จากช่วงเวลาที่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากไว้ภายใต้อุณหภูมิต่ำเพื่อชะลอการเจริญเติบโต จึงเป็นแนวทางที่ช่วยในการปรับปรุงวิธีการควบคุมหนอนกออ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการศึกษาถึงผลกระทบของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำที่มีต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ T. confusum ในการควบคุมไข่ของผีเสื้อหนอนกออ้อย โดยการเก็บรักษาดักแด้แตนเบียนไข่ T. confusum ภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75±5 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ และทำการประเมินผลกระทบที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของตัวเต็มวัยทุกสัปดาห์ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) จำนวน 5 ซ้ำ จากนั้นทำการเปรียบเทียบคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียน จากผลการทดสอบพบว่า แตนเบียนไข่ T. confusum สามารถเก็บรักษาไว้ได้ภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75±5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 ถึง 6 สัปดาห์ โดยอัตราการฟักเป็นตัวเต็มวัยของแตนเบียนไข่อยู่ในช่วงร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 89 ตัวเต็มวัยแตนเบียนไข่ที่รอดชีวิตยังคงมีประสิทธิภาพสูง และการเก็บรักษาในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเพศ
บทคัดย่อ (EN): Egg parasitoid Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae) is an important natural enemy of sugarcane stem borers providing excellent control result worldwide. Currently, the demand of this egg parasitoid has been increased rapidly. However, the process of parasitoid production has been limited by many factors and the amount of egg parasitoid production could not be reached the demand related to those of pest in time. The prolonging storage life of egg parasitoid from high production period to supply the need of egg parasitoid at the appropriate time by slowing down its growth rate with low temperature condition was the significant way to improve the management program of sugarcane stem borers efficiently. Therefore, the effects of cold storage on the efficiency of egg parasitoid T. confusum to control sugarcane stem borers were carried out. The pupa of T. confusum were stored under temperature at 4 °C and 75±5 % RH for 12 weeks and part of them was removed out every week in order to evaluate their quality and efficiency of emerging adults based on experiment using completely randomized design with 5 replications. T. confusum could be preserved under low temperature at 4 °C and 75±5 % RH for 1-6 weeks, since the high numbers of emerging adults were significantly found (60-89%) and efficiency of surviving adults was high; however, the effect on their sex ratio was not found.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246287/168405
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำที่มีต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. ผลของวิธีการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ผลของอุณหภูมิต่อแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus นำโรคใบขาวอ้อย ผลของการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของ Trichogramma spp. ผลของสภาพการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันต่ำที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการงอกหลังบ่มของหัวแก่นตะวัน ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด ของข้าวพันธุ์ต่างๆ ผลของกัมอารบิกที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแลเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรืองแสง Rhodamin-B ต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม การศึกษาวิธีการควบคุมการติดผลและพัฒนาคุณภาพของผลลำไย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก