สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่
อภัสรา วรราช - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่
ชื่อเรื่อง (EN): A Study on Avian Intestinal Spirochaetosis (AIS)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อภัสรา วรราช
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: ไก่
บทคัดย่อ: ทำการเก็บตัวอย่างจากไก่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยทั้ง 9 แห่ง ในปี 2551 – 2552 เพื่อตรวจหาเชื้อ Brachyspira spp. จำนวน 2,391 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างจากไก่ไข่ปลดระวาง 1,201 ตัวอย่าง ประกอบด้วยลำไส้ตันถึงลำไส้ส่วนปลาย (caeca) 465 ตัวอย่าง และ สวอปจากก้นไก่ (cloacal swabs) 736 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างจากไก่พื้นเมือง 1,190 ตัวอย่าง ประกอบด้วย caeca 467 ตัวอย่าง และ cloacal swab 723 ตัวอย่าง ผลการเพาะแยกเชื้อพบ Brachyspira spp 6.27% (150/2,391) พบใน caeca มากกว่า cloacal swab คิดเป็น 11.59 % (108/932) และ 2.88% (42/1459) ตามลำดับ เมื่อนำเชื้อ Brachyspira spp. มาจำแนกชนิดด้วยวิธี PCR-based Restriction Fragment Length Polymorphism (nox-PCR-RFLP) และ PCR ที่จำเพาะต่อเชื้อ B. pilosicoli เพื่อวินิจฉัยแยกออกจาก B. alvinipulli จำแนกได้เป็นเชื้อ B. pilosicoli 1.09% (26/2,391), B. intermedia 1.00% (24/2,391) และเชื้อ unidentified Brachyspira 4.18% (100/2,391) โดยพบเชื้อทั้ง 3 ชนิดในไก่พื้นเมืองมากกว่าไก่ปลดระวางทั้งใน caeca (17.13% ต่อ 6.02%) และ cloacal swab (4.43% ต่อ 1.362%) อัตราการพบ B. intermediaใน caeca ของไก่พื้นเมืองมากกกว่าไก่ปลดระวาง (3.00% ต่อ 0.43% ) แต่พบ B. pilosicoli ใน caeca ของไก่ทั้งสองชนิดใกล้เคียงกัน (3.00% ต่อ 2.37% ตามลำดับ)จากการสำรวจครั้งนี้สรุปได้ว่าสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira spp. ในไก่ ในประเทศไทยค่อนข้างต่ำ
บทคัดย่อ (EN): Anaerobic intestinal spirochetes of the genus Brachyspira in chicken samples collected in the areas of Regional Bureaus of Animal Health and Sanitary 1-9 in Thailand were surveyed during 2008 – 2009. A total of 2,391 samples were collected from caeca and cloacal swabs. The 1,201 samples from spent hens raised in cages consisted of 736 cloacal swabs and 465 caeca and the 1,190 samples from native chickens raised in natural conditions consisted of 723 cloacal swabs and 467 caeca. The overall prevalence of Brachyspira spp. was 6.27% (150/2,391), in which caecal samples were found at a higher rate than the cloacal swabs, at 11.59 % (108/932) and 2.88% (42/1459), respectively. By using PCR-based Restriction Fragment Length Polymorphism (nox-PCR-RFLP) and B. pilosicoli species–specific PCR to differentiate from B. alvinipulli, the Brachyspira spp. isolates were identified as B. pilosicoli (1.09%, 26/2,391), B. intermedia (1.00%, 24/2,391) and unidentified Brachyspira (4.18%, 100/2,391). The prevalence of Brachyspira spp. was higher in native chickens than depleted chickens both in caeca (17.13% vs 6.02%) and cloacal swab (4.43% vs 1.362%), particularly B. intermedia in caeca (3.00% vs 0.43%). However, the prevalence of B. pilosicoli in caeca from both kinds of chickens was found to be similar (3.00% vs 2.37%). In conclusion, this study demonstrated that the prevalence of Brachyspira spp infection in chickens in Thailand was low.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่
กรมปศุสัตว์
30 กันยายน 2552
กรมปศุสัตว์
การศึกษาคุณสมบัติและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ในไก่เนื้อ เชื้อก่อโรคกับข้าวมันไก่ การศึกษาสภาวะการผลิตและการประเมินตลาดไข่ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย คุณภาพซาก องค์ประกอบเคมี และค่าเสถียรภาพออกซิเดชั่นของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองของไทยกับไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองไทย ไก่ไข่ และไก่กระทง การลดเชื้อ Campylobacter jejuni/coli ในไก่ด้วยระบบโอโซน การติดตามและประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (รายงานการวิจัย โครงการวิจัยนำร่อง) การยอมรับของผู้บริโภคต่อไก่อบถัง,ไก่อบโอ่งและไก่ย่างธรรมดา การผลิตข้าวโพดดัดแปลงโปรตีนสูงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่ การกระจายตัวและความไวของกระบวนการแปรรูปไก่ต่อการปนเปื้อนเชื้อ L. monocytogenes ที่วิเคราะห์ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน ALOA และ P76GXP ที่พัฒนาขึ้น การศึกษาความชุกของเชื้อซาลโมเนลล่าและแคมไพโลแบคเตอร์ และรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อที่แยกได้จากเนื้อไก่ในตลาด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก