สืบค้นงานวิจัย
ผลของอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ ชั่วรุ่นที่ 5)
กัลยาณี ศรีนนท์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ ชั่วรุ่นที่ 5)
ชื่อเรื่อง (EN): The effects of broiler diet and layer diet on growth performances in Thai native chicken (Pradu-Hangdam G5)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กัลยาณี ศรีนนท์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kanlayanee Srinon
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ ชั่วรุ่นที่ 5 ซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ทางการค้า โดยแบ่งไก่ออกเป็น 2 ชุดทดลอง แต่ละชุดทดลองมี 4 ซ้ำ ซ้ำละ 40 ตัว รวมลูกไก่ที่ใช้ในการทดลอง 320 ตัวภายใต้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มของ ไก่ประดู่หางดำที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อทางการค้ามีสมรรถนะการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มไก่ประดู่หางดำที่เลี้ยงด้วยอาหาร ไก่ไข่ทางการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.01) โดยเฉพาะในลักษณะน้ำหนักมีชีวิต อัตราการแลกเนื้อและต้นทุน การผลิต อย่างไรก็ตามในลักษณะอัตราการเลี้ยงรอดพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหว่าง ไก่ประดู่หางดำทั้งสองกลุ่ม
บทคัดย่อ (EN): The study aimed to compare the growth performance of Thai native chicken (Pradu-Hangdam (G5)) rose with broiler diet and layer diet. The experiment comprised of 2 treatments with 4 replications each, and 40 chicks for each replication under completely randomized design. The results found that at 12 week of age, Pradu-Hangdam chicken raised with broiler diet had growth performances higher than Pradu-Hangdam chicken raised with layer diet (p<0.01), especially in live weight, feed conversion ratio, and cost of production, respectively. However, livability of the Pradu- Hangdam did not differ significantly (P>0.05) in both group.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=881.pdf&id=755&keeptrack=13
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ ชั่วรุ่นที่ 5)
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2555
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ชี ผลของปลายเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ชี ผลของอาหารผสมเสร็จหมักจากเศษเหลือสับปะรดต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้โภชนะในแพะลูกผสม ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่กินได้ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตในโคนมที่ได้รับต้นอ้อยตากแห้งเป็นอาหารหยาบหลัก ผลของกากถั่วเหลืองหมักน้ำคั้นจากเปลือกสับปะรดในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม ผลของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารต่อสมรรถการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำระยะรุ่น (4-7 สัปดาห์) ผลของการใช้รำเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ทดแทนอาหารข้นในสูตรอาหารโคขุนพันธุ์กบินทร์บุรีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซาก ผลของระดับไขมันและแหล่งไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก