สืบค้นงานวิจัย
การใช้ชนิดต้นตอที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ลองกอง
ไพสิฐ เกตุสถิตย์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้ชนิดต้นตอที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ลองกอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ไพสิฐ เกตุสถิตย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สังคม ประเสริฐเดชาโต
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องการใช้ชนิดต้นตอที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ลองกอง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาต้นตอที่เหมาะสมสำหรับใช้ขยายพันธุ์ลองกอง ด้วยวิธีการต่อกิ่งแบบเสียบยอด หรือเสียบลิ่ม (top grafing or cleft grafting) โดยศึกษาถึงการเสียบยอดประสบผลสำเร็จและการรอดตายของกิ่งพันธุ์ดีของต้นลองกองหลังจากการขยายพันธุ์ที่ใช้ชนิดของต้นตอที่แตกต่างกัน ต้นตอที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ต้นตอลางสาด และต้นตอดูกู ดำเนินการที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิต พันธุ์พืชสวนระยอง เริ่มดำเนินการขยายพันธุ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2539 โดยใช้วิธี CRD ครบกำหนดและทำการตรวจนับจำนวนต้นที่ขยายพันธุ์สำเร็จในวันที่ 1 กันยายน 2539 แล้วดำเนินการตรวจนับการรอดตายของกิ่งพันธุ์ดีเป็นช่วง ๆ คือ 1, 2 และ 3 เดือน ในวันที่ 1 ของเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2539 ตามลำดับ ผลการศึกษา ปรากฎว่า การขยายพันธุ์ลองกองวิธีการต่อกิ่งแบบเสียบยอดที่ใช้ต้นตอดูกู ขยายพันธุ์สำเร็จ ร้อยละ 90.50 และการขยายพันธุ์โดยใช้ต้นตอลางสาดขยายพันธุ์สำเร็จ ร้อยละ 77.00 ซึ่งการขยายพันธุ์ลองกองที่ใช้ต้นตอดูกูมีการขยายพันธุ์สำเร็จมากกว่าการใช้ต้นตอลางสาด ร้อยละ 13.50 และประสิทธิภาพของต้นตอต่อการขยายพันธุ์สำเร็จมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ ( 0.05) ส่วนการรอดตายของกิ่งพันธุ์ดีโดยการแตกยอดใหม่จากการตรวจนับต้นลองกองที่ต่อเนื่องจากการขยายพันธุ์สำเร็จ ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 3 ระยะ คือ 1, 2 และ 3 เดือน ต้นพันธุ์ลองกองที่ใช้ต้นตอดูกูมีการรอดตาย ร้อยละ 91.16 ส่วนต้นลองกองที่ใช้ต้นตอลางสาดมีการรอดตาย ร้อยละ 84.42 การรอดตายของต้นลองกองที่ใช้ต้นตอดูกูมากกว่าการใช้ต้นตอลางสาด ร้อยละ 6.74 แต่ประสิทธิภาพของต้นตอต่อการรอดตายของต้นลองกองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ ( 0.05) อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาต้นตอดูกูน่าจะเหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอในการขยายพันธุ์ลองกองมากกว่าต้นตอลางสาด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2539
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2539
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ชนิดต้นตอที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ลองกอง
กรมส่งเสริมการเกษตร
2539
ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีที่เหมาะสมของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลองกองและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับยืดอายุการการเก็บรักษาผลลองกองในห้องเย็น การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ UBU 101 การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี ระยะปลูกที่เหมาะสมของลองกองในสวนยางอ่อน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก