สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
นุชฤดี บุนนาค - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ชื่อเรื่อง (EN): Supply chain of Maize
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นุชฤดี บุนนาค
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nuchruedee Bunnag
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นุชฤดี บุนนาค
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nuchruedee Bunnag
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า ต้นน้ำ คือ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย กลางน้ำ คือ การรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่ ได้แก่ พ่อค้าหรือผู้รวบรวมในท้องถิ่น และสถาบัน ปลายน้ำ ได้แก่ โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ โดยโรงงานจะรับซื้อโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง
บทคัดย่อ (EN): Supply chain of Maize
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-07T09:03:52Z No. of bitstreams: 1 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.pdf: 170495 bytes, checksum: b8ed8f3ad2a0a8145c58d83b9611dd16 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
2560
การอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด ทิศทางในการพัฒนาข้าวโพด การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กาแฟ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ศึกษาวิธีปลูกข้าวโพดฝักสดหลังการปลูกข้าวและผลตอบแทน ความสัมพันธุ์ของแมลงศัตรูข้าวโพดและแอฟลาท็อกซิน วันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเทียนพันธุ์บ้านเกาะที่ให้คุณภาพฝักและเมล็ดพันธุ์สูงสุด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดชุมชนจังหวัดพะเยา การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก