สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช
ธวัชชัย ณ นคร - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช
ชื่อเรื่อง (EN): Soil-Water and Plant Relationships
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธวัชชัย ณ นคร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Tawachai Na Nagara.
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทความเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช นี้ได้ใช้ในการประกอบคำบรรยายในการอบรมเรื่องดิน และปุ๋ย แก่ ข้าราชการและพนักงานเกษตร ซึ่งมีความรู้ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาดินและปุ๋ยพืชไร่ กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2526 ณ ห้องประชุมกองปฐพีวิทยา เนื้อหาของบทความประกอบด้วย ความชื้นและวิธีการวัดความชื้นของดิน การระเหยของน้ำจากผิวดิน การคายน้ำของพืช ความสมดุลย์น้ำในพืช อิทธิพลของการขาดน้ำต่อการคายน้ำและการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อการมีน้ำมากเกินไป การจัดการดินและน้ำ และการระบายน้ำ นอกจากนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช ไว้ด้วยเล็กน้อยตามที่เห็นสมควร
บทคัดย่อ (EN): The paper was prepared for handout to the participants attending the Soil and Fertilizer Training Course held at Soil Science Division, Department of Agriculture in Bangkok in May 16-20, 1983. The author intends this paper for student' background not higher than the B.S. degree. The scope of coverage included soil water transpiration and plant growth, responses of plant to excess water, soil and water management and drainage. Relevant research on soil-water and plant relationships was also briefly reviewed.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช
กรมวิชาการเกษตร
2526
เอกสารแนบ 1
การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลาดชันโดยใช้พืชคลุมดินชนิดต่างๆระหว่างแถวยาง ผลของน้ำปุ๋ยไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักไผ่ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ผลของน้ำปุ๋ยไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพริกชี้ฟ้าในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน (ปีที่ 3) การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยพืชโดยใช้หินพัมมิชเป็นวัสดุปลูกร่วมกับดิน การบำบัดน้ำในระบบเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชแบบไร้ดินเสริมด้วยถ่านชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชกลุ่ม obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากสาบเสือต่อพืชทดสอบและการใช้ต้นคลุกดิน เพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชคลุมดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ ไหลนอง โครงการวิจัยการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในพืช ดิน น้ำ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษการเกษตร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก