สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกื้อกูล ปุ๊ดผาม - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Factors Affecting the Teaching and Learning Managementin Faculty of Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabhat University
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เกื้อกูล ปุ๊ดผาม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ 2) หาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ผลการวิจัยพบว่า พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผู้สอน รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการวัดผลและประเมินผล รองลงมาลำดับ ที่สาม คือ ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอน รองลงมาลำดับที่สี่ คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน รองลงมาลำดับที่ห้า คือ ปัจจัยอื่นๆ และลำดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีประเด็นที่สำคัญคือ 1) คณะควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 2) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา และ 3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในคณะให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this research were 1) to study on factors affecting the teaching and learning management in Faculty of Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabhat University and 2) to find ways to improve teaching and learning efficiency and effectiveness of the faculty. The sample of 264 staff and students participated in this research. The research methodology was the questionnaire. Data was analyzed by Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation (S.D.) Research was found that the research participants thought that the first factor affected the teaching efficiency of the faculty was the instructors. The second factor was learning measurement and evaluation. The third factor was teaching and learning activities following with the fourth factor, students and other some factors. The last sequence was basic infrastructure such building, facilities and environment. The ways to develop the teaching and learning of Faculty of Agricultural Technology are 1) the faculty should contribute students with skills for life in 21 centaury, especially English, information technology and new technologies 2) provide the teaching focusing on both theories and practical as well as extracurricular activities for the students, and 3) review of the Faculty’s strategic plan and increase the understanding of personnel working in the same direction to achieve the vision and maximum benefits to the students.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2558
2553A17002022 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การตื่นตัวของต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ กรณีศึกษาครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ของนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา พฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักเคมี 1 ตามรูปแบบโมเดลซิปปาที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (functional food) ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร การพัฒนาด้านการจัดการโรงสีข้าวชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก