สืบค้นงานวิจัย
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar cumenohpthalmus ในอ่าวไทย
ภัคจุฑา เขมากรณ์, นันทชัย บุญจร, อัญญานี แย้มรุ่งเรือง, ขวัญชัย ปานแก้ว - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar cumenohpthalmus ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Big Eye Scads, Selar cumenohpthalmus in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus) ในอ าวไทย โดยเก็บ รวบรวมข อมูลจากเครื่องมืออวนล อมจับและอวนล อมจับปลากะตักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ประจวบคีรีขันธ# สุราษฎร#ธานี สงขลา และ นครศรีธรรมราช ซึ่งทําการประมงในบริเวณอ าวไทย ระหว างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 พบว า ปลาสีกุนตาโตจากอวนล อมจับปลากะตัก อวนล อมซั้ง อวนล อมปghนไฟ และอวนล อมโซนาร# มีอัตราการจับเฉลี่ย 150.88 277.81 231.96 และ 96.24 กก./วัน หรือ ร อยละ 8.95 8.63 10.91 และ 3.51 ของปริมาณการจับ สัตว#น้ําทั้งหมด ตามลําดับ มีการกระจายขนาดความยาวตลอดตัวอยู ในช วง 3.00-28.00 ซม. มีความยาวเฉลี่ย 15.05?3.27 ซม. ผลการวิเคราะห#หาสมการการเติบโตได Lt = 28.40(1-e-1.87(t - 0.00)) สัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท ากับ 7.032 ต อปF สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เท ากับ 2.218 ต อปF และสัมประสิทธิ์การตาย โดยการประมง (F) เท ากับ 4.814 ต อปF ขนาดปลาสีกุนตาโตที่เริ่มเข ามาทดแทนในแหล งประมงเท ากับ 7.0 ซม. จํานวน 504.3 ล านตัว มีศักย#การผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) เท ากับ 13,094.8 ตัน ณ ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ# (F-factor) เท ากับ 0.7 มูลค าสูงสุดที่ยั่งยืน (MEY) เท ากับ 535.0 ล านบาท ณ ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ# เท ากับ 0.6 และมีสัดส วนการใช ประโยชน#ปลาสีกุนตาโต (E) เท ากับ 0.685 ซึ่งแสดงว าปgจจุบันการใช ประโยชน# ของปลาสีกุนตาโตอยู ในระดับที่เกินศักย#การผลิต และควรมีมาตรการลดกําลังลงแรงประมงลง ร อยละ 30-40 จากปgจจุบัน (พ.ศ. 2550)
บทคัดย่อ (EN): Stock assessment of big eye scad (Selar crumenophthalmus) in the Gulf of Thailand was studied by collecting data from purse seines and anchovy purse seines operating in the Gulf of Thailand and landing fish in Samut Prakan, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Phetchaburi, Chonburi, Rayong, Chantaburi, Trad, Chumphon, Prachuapkhirikhan, Suratthani, Songkhla and Nakhon Si Thammarat Provinces during January to December 2007. It was found that the average catch per unit effort of big eye scad obtained from anchovy purse seines, purse seines with fish aggregating devices, luring purse seines and sonar purse seines was 150.88, 277.81, 231.96 and 96.24 kg/day, respectively or 8.95%, 8.63%, 10.91% and 3.51% of total catch, respectively. Size distribution of big eye scad was 3.00-28.00 cm with 15.05?3.27 cm of average size. The growth equation was Lt = 28.40(1-e-1.87(t – 0.00)), while total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 7.032, 2.218 and 4.814 per year, respectively. The size of recruitment of big eye scad in the fishing grounds was 7.0 cm with 504.3 million individuals. The maximum sustainable yield (MSY) was 13,094.8 tones at F-factor 0.7, whereas the maximum sustainable economic yield (MEY) was 535.0 million baht at F-factor 0.6. The exploitation rate (E) was 0.685. Thus, it can be concluded that the exploitation of big eye scad has exceeded the sustainable level, and the fishing capacity should be reduced about 30-40% of the current level (year 2007).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar cumenohpthalmus ในอ่าวไทย
กรมประมง
31 ธันวาคม 2551
กรมประมง
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกชนิด Decapterus maruadsi ในอ่าวไทย สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก