สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิตต์ สายสุนทร - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ
ชื่อเรื่อง (EN): Design and Development of Rambutan Seed Remover
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิตต์ สายสุนทร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุดสายสิน แก้วเรือง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การออกแบบและพัฒนาเครื่องควานเม็ดเงาะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการที่มีผลตอการออกแบบหัวควานเม็ดเงาะ จากการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของเงาะที่มีผลตอการออกแบบเครื่องควาน ทดสอบและประเมินผลเครื่องควานเม็ดเงาะ ไดแก น้ำหนักเงาะกอนปอกเปลือก หลังปอกเปลือก และน้ำหนัก เม็ดเงาะ เสนผานศูนยกลางเงาะ กอนปอกเปลือก หลังปอกเปลือก และเม็ดเงาะ ความชื้น ของเปลือก เนื้อ เม็ด และแรงเสียดทานของเงาะปอกเปลือกและไมปอกเปลือก กับวัสดุตางๆ 3 ชนิด ไดแก แผนซุปเปอรลีน อะคริลิค และแผนสแตนเลส และการทดสอบหัวควานที่ออกแบบในหองปฏิบัติการ มี 4 รูปแบบ ไดแก หัว ควานแบบทรงกระบอกตัน-หัวตัดตรง หัวควานแบบทรงกระบอกตัดตรง หัวควานแบบปากฉลาม และหัวควาน แบบเฉียง โดยการพัฒนาตนแบบเครื่องควานเม็ดเงาะ ไดแก การออกแบบและสรางหัวควานแบบใหม   การออกแบบและสรางชุดฉีดน้ำ การออกแบบชุดบังคับตําแหนงเงาะ และการทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินผลเครื่องควานเม็ดเงาะ ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัยทราบลักษณะทางกายภาพของเงาะซึ่งสามารถนําไปใชในการออกแบบและพัฒนาเครื่องควานเม็ดเงาะ รวมถึงเครื่องจักรอื่นๆที่เกี่ยวของกับเงาะดวย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-09-09
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-03-08
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP สิทธิบัตรการประดิษฐ์
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องแยกเมล็ดผลไม้
เลขที่คำขอ 1601001056
วันที่ยื่นคำขอ 2016-02-26 12:00:00
เลขที่ประกาศ 183342
วันที่จดทะเบียน
เลขที่จดทะเบียน
วันที่ประกาศ 2019-02-07 12:00:00
สถานะปัจจุบัน เชิงพาณิชย์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 มีนาคม 2559
การพัฒนาเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสำหรับการคว้านเมล็ดและปอกเปลือกเงาะเพื่อการแปรรูปผลผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับผลเงาะครบทุกส่วนโดยการนำส่วนเนื้อ เปลือกและเมล็ดเงาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะอบปรุงรส โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง การพัฒนาเครื่องจักรกลปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ สมบัติทางเคมี-กายภาพ และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมัน รวมทั้งสมบัติของแป้งหลังการสกัดน้ำมันจากเมล็ดเงาะที่เป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเงาะ การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ การพัฒนาระบบล้างเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งในเงาะ 5 เงาะอบแห้ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก