สืบค้นงานวิจัย
ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ภิญญ์พลอย ศิริวารีกุล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ชื่อเรื่อง (EN): Diversity, Abundance and Distribution of Benthic Fauna in the Bueng Kong Long, Nong Khai Province.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภิญญ์พลอย ศิริวารีกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pinploy SIRIVAREEKUL
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เบญจมาศ มุสิแก้ว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): BENJAMAS MUSIKAEW
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินจำนวน 4 ครั้ง จาก 8จุดเก็บตัวอย่าง ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน พ.ศ. 2553ผลการศึกษาพบชนิดสัตว์หน้าดินรวมทั้งหมด 4 ไฟลัม 40 วงค์ ประกอบด้วยไฟลัม Annelida,Arthopoda, Mollusca และ Chordata มีปริมาณสัตว์หน้าดินเฉลี่ย 564.00 ตัวต่อตารางเมตร พบสัตว์หน้าดินในไฟลัม Arthopoda เป็นโครงสร้างหลักในเชิงปริมาณประกอบด้วย 23 วงค์ โดยวงค์Chironomidae เป็นสัตว์หน้าดินชนิดเด่นที่พบ มีปริมาณมากที่สุด 119 ตัวต่อตารางเมตร และมีการแพร่กระจายมากที่สุด ในช่วงระดับน้ำกำลังลงมีสัตว์หน้าดินกระจายตัวมากที่สุด 816 ตัวต่อตารางเมตร และบริเวณบึงโขงหลง จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 บริเวณแพอาหารคำสมบูรณ์ พบสัตว์หน้าดินกระจายตัวมากที่สุด 682 ตัวต่อตารางเมตร
บทคัดย่อ (EN): Studies on diversity, abundance and distribution of benthic fauna in the BuengKong Long, NongKhai Province was conducted in 4 sampling periods during December 2009,March June and September 2010. The samples were collected from 8 stationThe results showed that there were 40 families of benthic fauna in 4 phyla,including Annelida, Arthropoda Mollusca and Chordata. An average number of benthic faunawas 564 individuals/m2and the arthropods ( 23 families) were the main structure ofcommunity. The dominant species was Chironomidae with average number 119individuals/m2. Among 4 water level and 8 stations, the highest number of benthic fauna wasfound during the water level down, average number was 816 individuals/m2 At the KhumSomboon food raft area, Bueng Kong Long, the 6th station has the highest distribution ofbenthic fauna was 682 individuals/m2
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 99,100.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-07-31
พื้นที่ดำเนินการ: บึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: เดือนธันวาคม พ.ศ.2552 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน พ.ศ. 2553
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2553
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
กรมประมง
31 กรกฎาคม 2554
กรมประมง
ความหลากหลาย ความชุกชุม การแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำจันทบุรี ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำเจ้าพระยา ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน ในคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ความชุกชุม ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำป่าสักตอนล่าง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ำในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก