สืบค้นงานวิจัย
การใช้ผงแบคทีเรียกรดแลคติกจากหญ้าหมักเป็นสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อเรื่อง: การใช้ผงแบคทีเรียกรดแลคติกจากหญ้าหมักเป็นสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
ชื่อเรื่อง (EN): Applying powdered fermented grass of epiphytic lactic acid bacteria as probiotics in broiler chickens
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษาชนิดของสารผสมในน้ำหญ้าหมัก 3 ชนิด ได้แก่ หางนมผง มอลโตเดกซ์ตริน และแป้งดัดแปลงสภาพต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียกรดแลคติก การทดลองที่ 2 ระดับและชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติก ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต จุลินทรีย์ในลำไส้เล็กส่วนปลาย ไขมันในซีรั่ม องค์ประกอบของกรดไขมัน และส่วนประกอบซาก อาหารทดลองมีแบคทีเรียกรดแลคติก 4 ระดับ (ผลิตขึ้นเองและทางการค้า) คือร้อยละ 0.0 , 0.20, 0.50, 1.00 และ1.00 กรัม/10 กิโลกรัมอาหาร ตามลำดับ ไก่เนื้อทางการค้าอายุ 1 วัน จำนวน 60 ตัว เลี้ยงในคอกกกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นนำเข้ากรงขังเดี่ยว จำนวน 12 กรงต่อทรีทเมนต์ ให้น้ำและอาหารแบบไม่จำกัด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ อาหารทดลองแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ร้อยละ 20 และ18 ทำการทดลองทั้งสิ้น 42 วัน การศึกษาพบว่า การทดลองที่ 1 ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกที่รอดชีวิตในหางนมผงและมอลโตเดกซ์ตรินไม่แตกต่างกัน หางนมผงมีราคาแพงจึงเลือกใช้มอลโตเดกซ์ตริน การทดลองที่ 2 การเสริมแบคทีเรียกรดแลคติกไม่มีผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ และส่วนประกอบของซากไก่เนื้อ (P>0.05) แต่มีผลทำให้ Lactobacillus spp. มีค่าสูงขึ้น (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนความเข้มข้นของ ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล มีค่าลดลง ค่า HDL ในกลุ่ม LB 0.5% LB 1.0% และ LBC 1.0% มีค่าสูงที่สุด (P<0.05) การสะสม CLA มากกว่าไก่กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลการทดลองข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในอาหารไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต และส่วนประกอบของซาก แต่มีผลทำให้ไขมันในเลือดมีค่าดีขึ้น นอกจากนี้การสะสมกรดคอนจูเกตเตตลิโนเลอิคมีค่าสูงขึ้น
บทคัดย่อ (EN): This research were divided into two experiments, 1st trial, mixtures of fermented grass juice and three types of blended (skim milk, Maltodextrin and modified starch) on of lactic acid bacteria (LAB). Second trial, types and inclusion levels of lactic acid bacteria on growth, bacteria count in small intestine, serum lipids concentration, fatty acids and carcass composition, 4 levels and types of LAB (our and commercial products) at 0.0, LB 0.20, LB 0.50, LB 1.00 and LBC 1.00 g/10kg, respectively. A total of 60, 1 day old, commercial chicks were flocked for one week and then put into individual cage (12 cages per treatment). Feed and water were provided ad-libitum. Experimental treatments were subjected Completely Randomized Design. The diet was divided into two phases, 20 and 18%. The results were found 1st trial, skim milk powder and maltodextrin had no different in total LAB (P>0.05). However, skim milk powder is expensive more than maltodextrin. Second trial, LAB supplementation in diets had no effect on growth performance and carcass composition (P> 0.05). However, Lactobacillus spp. was increased (P<0.05) compared with control group. Concentration of triglyceride and cholesterol were decreased. In contrast, HDL in the LB 0.5% LB 1.0% and LBC 1.0% were highest (P<0.05) and CLA (conjugated linoleic acid) deposited more than control group (P<0.05). The results can be concluded that LAB in diets had no effect on performance and carcasses composition. Moreover, LAB supplementation improved blood lipid and CLA deposition.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ผงแบคทีเรียกรดแลคติกจากหญ้าหมักเป็นสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30 กันยายน 2556
เอกสารแนบ 1
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่เหมาะสมจากน้ำพืชหมักเพื่อเป็นเชื้อตั้งต้นในพืชหมัก การผลิตกรดแอล(+) แลคติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้ราทนความร้อน การผลิตกรดแอล(+) แลคติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้ราทนความร้อน โครงการกระบวนการผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังดิบด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย การประเมินความปลอดภัยของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากเป็ดและห่านไล่ทุ่งเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกจากลำไส้กั้งตั๊กแตนเพื่อพัฒนาเป็นโพรไบโอติก การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของโปรไบโอติกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลทารกที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเซลมะเร็งลำไส้

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก