สืบค้นงานวิจัย
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรชีวภาพของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จังหวัดสระบุรี
ธำรงค์ พันธุตะ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรชีวภาพของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จังหวัดสระบุรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธำรงค์ พันธุตะ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรชีวภาพของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 2) เพื่อศึกษาความรู้ของเกษตรกรเรื่องการใช้เกษตรชีวภาพในการปลูกผัก 3) เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการใช้เกษตรชีวภาพในการปลูกผัก 4) ศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตผักโดยวิธีเกษตรชีวภาพ โดยทำการศึกษาเฉพาะเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดสระบุรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 146 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานการวิจัย สรุปได้ดังนี้ เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 48.9 ปี ร้อยละ 41.5 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษามีแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2.4 คน ส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลักร้อยละ 60.3 ปลูกผักเป็นอาชีพรอง มีรายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ย 81,123.3 บาทต่อปีมีรายได้จากอาชีพรองเฉลี่ย 21,031 บาทต่อปีเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตร มีพื้นที่ทำการเกษตร เฉลี่ย 16.1 ไร่ ชนิดผักที่เกษตรกรปลูกมากได้แก่ การปลูกแตงกวา แหล่งความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพเกษตรกรได้รับน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน จากการทัศนศึกษา เอกสารเผยแพร่ และจากเพื่อนบ้าน เกษตรกรมีความรู้ เรื่องการปลูกผักโดยการใช้วิธีเกษตรชีวภาพอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมเกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วยต่อการปลูกผักโดยวิธีเกษตรชีวภาพ เกษตรส่วนใหญ่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในทุกประเด็น ปัญหาศัตรูพืชพบว่าศัตรูพืชผักที่เกษตรกรประสบปัญหามากที่สุดในการปลูกผักคือการระบาดของโรคและแมลง วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักพบว่าเกษตรกรมี การป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำได้แก่การใช้วิธีเกษตรชีวภาพ การใช้วิธีผสมผสานและการใช้พืชสมุนไพร ส่วนการใช้สารเคมีพบว่าเกษตรกรใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางครั้ง ข้อเสนอแนะของเกษตรกร หน่วยราชการและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรชีวภาพให้มากกว่านี้ควรมีการส่งเสริมและแนะนำตลอดจนการสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และแหล่งจำหน่ายราคาถูกให้แก่เกษตรกร ควรมีการฝึกอบรมและพาเกษตรกรดูงาน ในแหล่งที่ประสบความสำเร็จในการผลิตพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตพืชผัก ติดตามและให้คำแนะนำการผลิตพืชผักแบบชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดภัยจากสารพิษ โดยเฉพาะพืชผัก ตลอดจนสร้างกลไกราคาผักปลอดภัยจากสารพิษให้มีราคาสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรชีวภาพของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จังหวัดสระบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี แรงจูงใจและผลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ บ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น การศึกษาต้นทุนการผลิต กำไรเบื้องต้นจากการขาย และความรู้-ทัศนคติ การปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจังหวัดชัยนาทและนครปฐมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 2534 สภาพการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกรในเขต และนอกเขตโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว จ.ขอนแก่น ปี 2530/2531 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดสมุทรสาคร การยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในกรุงเทพมหานคร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผัก ในภาคใต้ ปี 2544 ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี 2547

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก