สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ
ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Tipsukhon Pimpimol
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของอุณหภูมิ(ไม่ควบคุม 25, 30 และ 35°C) ต่อการฟื้นตัวของรังไข่ปลานิลเพศเมีย (120-140 กรัม) ในฤดูหนาวที่เลี้ยงทางภาคเหนือของประเทศไทย พบว่าค่าดัชนีความสมบูรณ์พันธุ์ (GSI) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) โดยอุณหภูมิที่ 30°C มีค่า GSI สูงสุด ส่วนปริมาณของเซลล์ไข่(oocyte)ในระยะ Previtellogenic และระยะ Maturation ไม่แตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) และความสัมพันธ์ระหว่าง %GSI % Previtellogenic และ%Maturation ทุก treatment มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิที่ 30°C ส่งผลต่อการฟื้นตัวของรังไข่ปลานิลในฤดูหนาวได้ดีที่สุด และเมื่อมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ปลานิลเพศเมียในรอบปีที่เลี้ยงทางตอนเหนือของประเทศไทย พบว่าค่าดัชนีความสมบูรณ์พันธุ์(GSI) ในแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกัน(P>0.05) แต่มีค่าค่อนข้างสูงในช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิสูง ส่วนปริมาณของ oocyte ในระยะ Previtellogenic และ Maturation ในรอบปีมีความแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติ(P<0:05) นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาการใช้โปรตีนข้าวโพด(0%,3.33,6.66%และ10.00%)ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารเลี้ยงลูกปลานิลแปลงเพศ พบว่าน้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตจำเพาะและอัตราการแลกเนื้อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) โดยโปรตีนข้าวโพด 6.66% และ 10.00% ให้ผลดีที่สุด และโปรตีนข้าวโพด 3.33%,6.66%และ10.00%มีอัตรารอดไม่แตกต่างกัน(P<0.05) ส่วนต้นทุนการผลิตพบว่าโปรตีนข้าวโพด 6.66%(10.46 บ./กก.) และ 10.00% (10.36 บ./กก ) ต่ำกว่าอาหารสูตรอื่นๆ(P<0.05) ดังนั้นควรเลือกใช้โปรตีนข้าวโพดในปริมาณ 10.00% ทดแทนปลาป่นในอาหารซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของลูกปลานิลแปลงเพศและมีต้นทุนต่ำ ส่วนการศึกษาผลของวิตามินซี 5 รูปแบบต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดในการอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ พบว่าลูกปลาสามารถนำวิตามินซีรูปแบบ (+)-Magnesium L-Ascorbate ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด แต่มีราคาสูงที่สุด(P<0.05) ซึ่งรูปแบบนี้และรูปแบบ L(+)-Ascorbic acid calcium salt Dihydate ส่งผลทำให้มีอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตสูงใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้วิตามินซีรูปแบบ L(+)-Ascorbic acid calcium salt Dihydate ในการอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศเพราะต้นทุนถูกกว่าแต่ให้ผลดีใกล้เคียงกัน
บทคัดย่อ (EN): The effects of different temperature (not - control 25, 30, 35°C) for ovary recovering of Tilapia in winter were investigated in the northern area of Thailand. From the study the highest Gonadosomatic Index (GSI) was showed in fish rearing in 30°C tank (P <0.05). However, the amount of Previtellogenic and Maturation stage of oocyte presented non - significantly (P>0.05). The relation among % GSI, % Previtellogenic and % Maturation in every treatment showed positively. Therefore, suitable temperature for ovary recovering of tilapia during winter was 30°C. On the other hand, the investigation of annual ovary development of tilapia rearing in Northern Thailand presented non statistic - significance in % GSI found monthly, Whereas the amount of oocyte at Previtellogenic and maturation stage showed high significantly difference. Nevertheless, % GSI appeared petty statistic high temperature period of the year (March - August). The suitable level of corn gluten (0%, 3.33%, 6.66% and 10%) in fish meal for feeding sex - reversal Tilapia seed was conducted in order to decrease the use of fish meal. The corn gluten at 6.66% and 10% levels showed significant higher in weight gain, specific growth rate and Feed conversion ratio than those at 3.33% and 0% (P <0.05) whereas survival rate among levels showed non - statistic different. According to the cost of production, fish feed at the gluten level 6.66% (10.46 Baht/kg) and 10% (10.36 Baht/kg) gave the lowest cost compared to the others (P < 0.05). Therefore, the corn gluten at level 10% was the most suitable level. The other experiment in sex – reversal seed of tilapia efficiency of vitamin C in 5 different forms by investigating from growth rate and survival rate, From the study, vitamin C in (+) - Magnesium L - Ascorbate form showed the highest cost (P < 0.05). Although this form gave the highest efficiency but non - static different when compared to L (+) - Axcorbic acid salt Dihydate. Thus, vitamin C in L (+) - Ascorcic acid salt Dihydate form should be suitable to apply in sex - reversal tilapia feed.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-49-006.5
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
เอกสารแนบ: https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/207469
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2550
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้ ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับกำลังผลิตเบื้องต้นของแหล่งน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ผลของการเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารต่อลักษณะทางสัณฐานบางประการและการเจริญเติบโตของปลานิล ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยและจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลานิลในระบบการผลิตปลานิลอินทรีย์ ผลการเสริมฝุ่นผงน้ำส้มในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิล และปลาดุกลูกผสม ศักยภาพในการผลิตไก่ฟ้าของประเทศไทย ผลของซิงเกิลเซลล์โปรตีนในอาหารปลานิล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก