สืบค้นงานวิจัย
การจัดการน้ำและดินเพื่อเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตโครงการขลประทานชลบุรี
จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์ - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การจัดการน้ำและดินเพื่อเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตโครงการขลประทานชลบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Management Water and Soils increased Plant Yield : In Case Study Increasing Cassava Yield in Chonburi Irrigation Project.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Miss Jiraval Pechayapisit
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ: ความมั่นคง
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สวพ.34/2553
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 2553070302022
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 942,282
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: พื้นที่ของเกษตรในบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2554
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2553
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมชลประทาน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Approved for entry into archive by รดา รุจณรงค์ (กรมชลประทาน) (rada_ru@rid.go.th) on 2017-10-04T06:02:11Z (GMT) No. of bitstreams: 0
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการน้ำและดินเพื่อเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตโครงการขลประทานชลบุรี
กรมชลประทาน
2553
เอกสารแนบ 1
กรมชลประทาน
การเพิ่มโปรตีนของมันสำปะหลังโดยใช้น้ำกากผงชูรสเพื่อใช้เป็นอาหารโค ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน อาหารจากมันสำปะหลัง สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ระยอง 3" ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณไชยาไนด์อิสระในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) การสกัดแป้งจากกากมันสำปะหลังและการเตรียมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังภายใต้การจัดการปุ๋ยที่แตกต่างกัน การใช้กากไลซีนเพิ่มโปรตีนของมันสำปะหลังในอาหารโค

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก