สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558
ธีระชัย ทิพย์ดวง - กรมประมง, กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Species, Volumes and Values of Import Exported Aquatic Animal through Sadao Fish Inspection Office During 2012-2015
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธีระชัย ทิพย์ดวง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Theerachai Thipduang
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่มี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): none
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 59-0100-57095
ชื่อแหล่งทุน: ไม่มี
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: ไม่มี
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: http://file.fisheries.go.th/f/fc28e59df8/
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: พ.ศ.2555 - 2558
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2557 การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำของประเทศไทย กับประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 การศึกษา ปริมาณ มูลค่าและคุณภาพสัตว์น้ํานําเข้า ทางด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 ชนิด ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพ ปี 2548-2550 การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกปลากะตัก ทางด่านตรวจสัตว์น้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2558 การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกปลาน้ำจืดของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561 ชนิด ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ชนิด ปริมาณ และมูลค่าปลาซาบะที่มีการนำเข้า-ส่งออก ทางด่านตรวจประมงของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 ชนิด ปริมาณและคุณภาพปลาทูน่า (TUNA) ที่มีการนำเข้า ส่งออก ทางด่านตรวจสัตว์น้ำของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจประมงสุรินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก