สืบค้นงานวิจัย
การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลจิตรลดา
สุภัทรา อุไรวรรณ์, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, ทองอยู่ อุดเลิศ, ศรีจรรยา เข็มกลัด, อนงค์ นิ่มละมัย, สุภาพร ชัยชิต - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลจิตรลดา
ชื่อเรื่อง (EN): Growth improvement of Chitralada strain Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของปลานิลจิตรลดาที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตดีโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) เป็นระยะเวลา 2 รุ่น พบว่า ปลานิลจิตรลดาอายุ 210 วัน ที่ผ่านการคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว น้ำหนัก น้ำหนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะมากกว่าปลานิลจิตรลดาที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม คิดเป็น 12.33%, 35.62%, 35.67% และ 4.80% ตามลำดับ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด (R) โดยความยาวและน้ำหนักได้ 3.14 เซนติเมตร และ 123.85 กรัม ตามลำดับ และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2R) ที่เป็นผลมาจากการคัดพันธุ์มีค่าโดยความยาวและน้ำหนักเป็น 0.79 และ 0.59 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงแสดงถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่เพื่อปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตในปลานิลจิตรลดาประชากรนี้
บทคัดย่อ (EN): This study objects to estimate genetic response of Chitralada strain tilapia growth rate after two generations of mass selection. Growth traits at the 210 days-old fish of the selected line was higher than those of the control line (P<0.05), including total length (12.33%), body weight (35.62%), daily weight gain (35.67%) and specific growth rate (4.80%). The total response to selection (R) was 3.14 cm and 123.85 g by length and weight respectively. The realized heritability (h2R) estimated was 0.79 and 0.59 by length and weight respectively. Mass selection procedure proved to be effective for genetic improvement of growth rate in this population of Chitralada strain tilapia.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลจิตรลดา
กรมประมง
30 กันยายน 2553
กรมประมง
ทดสอบการเจริญเติบโตของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2 ในการเลี้ยงของศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ และฟาร์มของเกษตรกร การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลานิลจิตรลดาปรับปรุงพันธุ์ และปลานิลจิตรลดา 3 ในฟาร์มเกษตรกร การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต การทดสอบสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 ในกระชังของเกษตรกร การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว โดยใช้ลักษณะสัดส่วนเป็นเกณฑ์ การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 4 กลุ่มประชากร การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 4 กลุ่มประชากร เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของไม้น้ำมวกเหล็ก 3 แหล่ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก