สืบค้นงานวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล
ณัฐพร พันธุ์เพ็ง - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล
ชื่อเรื่อง (EN): Non-Destructive Inspection of Bush Bean Appearance Quality Using Digital Image Processing
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัฐพร พันธุ์เพ็ง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล” แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายณัฐพร พันธุ์เพ็ง เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรในการตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพเมล็ดถั่วก่อนนำมาเพาะปลูก 2) เพื่อลดอัตราการสูญเสียผลผลิต และคุ้มค่ากับการลงทุน และ 3) เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบในการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มเกษตรกร จากการศึกษาวิจัย พบว่า การทดสอบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกรในการตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพของเมล็ดพันธ์ถั่วก่อนนำมาเพาะปลูก ลดอัตราการสูญเสียผลผลิตและคุ้มค่ากับการลงทุน โดยขั้นตอนการประมวลผลภาพเพื่อหาคุณลักษณะทางกายภาพเริ่มจากสุ่มตัวอย่างเมล็ดถั่วจำนวน 88 เมล็ดสแกนภาพระบบสี RGB และทำการคัดแยกเฟรมภาพออกจำนวน 88 เฟรมเพื่อวิเคราะห์แต่ละเมล็ด ขั้นต่อมาเข้าสู่กระบวนการเตรียมภาพแปลงเป็นภาพตรรกะ ใช้วิธีการคอนเวกซ์ฮัลเติมเบ้าตาเมล็ดถั่วให้เต็ม หาขนาดพื้นที่ภายในของเมล็ดถั่ว หาอาณาเขตเส้นรอบวง หาอัตราส่วนคุณลักษณะทางกายภาพระหว่างเมล็ดถั่วด้อยคุณภาพและเมล็ดถั่วคุณภาพดี เพื่อหาค่าความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของเครื่องมือตรวจสอบ สำหรับการทดสอบคุณภาพของเมล็ดถั่วก่อนการเพาะปลูกในโรงเรือนเกษตรกรจำนวน 10 ครั้งๆ ละ 10 กิโลกรัม โดยแบ่งภาชนะบรรจุเมล็ดออกเป็น 10 ถังๆ ละ 1 กิโลกรัม พบว่ามีอัตราส่วนความถูกต้องของเครื่องมือ เมื่อตรวจสอบเมล็ดถั่วที่สมบูรณ์ร้อยละ 95.52 เมล็ดถั่วขนาดเล็กร้อยละ 94.25 เมล็ดถั่วผิวสีร้อยละ 61.22 เมล็ดถั่วผิวด้านร้อยละ 69.01 เมล็ดถั่วผิวแตกร้อยละ 41.80 เมล็ดถั่วหักร้อยละ 91.91 ผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล ก่อนการเพาะปลูกมีความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบโดยรวมร้อยละ 96.40 ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือ 1) สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงเพาะถั่วงอก 2) สร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกร สร้างเครื่องมือ วิธีการและอัลกอริธึมที่เหมาะสมในการประมวลผล และ 3) ได้เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณภาพเมล็ดถั่วก่อนนำมาเพาะปลูก และลดอัตราการสูญเสียผลผลิต คุ้มค่าการลงทุน จำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-04-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
31 มีนาคม 2560
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล อิทธิพลของการป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวผิวดำ ผลของปริมาณการให้น้ำ และระยะเวลาสิ้นสุดการให้น้ำต่อถั่วเขียวบนดินชนิด Silty Clay Loam ผลของการได้รับน้ำของฝักถั่วเขียวระยะเก็บเกี่ยวที่กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป โรคใบจุด corynespora ของถั่วเขียวผิวดำ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว 3 วิธี การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ 6. ลักษณะการออกดอก ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงเถา 11 สายพันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก