สืบค้นงานวิจัย
สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดชัยภูมิ
ผุสดี สบาย - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดชัยภูมิ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผุสดี สบาย
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 2) สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 3) ความต้องการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 4) ปัญหาการใช้สื่อของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ทำการศึกษา เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 92 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44.9 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ เคยเรียนวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร เงินเดือน เฉลี่ย 18,9623 บาท ปฏิบัติงานในตำบลที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เฉลี่ย 6.2 ปี ส่วนใหญ่รับผิดชอบ 1 ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่รับผิดชอบ เฉลี่ย 1,825.6 ครัวเรือน สื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การบรรยาย การประชุม เอกสารคู่มือ คำแนะนำ วิชาการ หอกระจายข่าว การระดมความคิด แผ่นพับ กล้องถ่ายภาพ การสาธิต นิทรรศการ โปสเตอร์ และการอภิปราย ความต้องการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตรสื่อที่มีความต้องการระดับมาก ได้แก่ เอกสารคู่มือ คำแนะนำ ตัวอย่างของจริง เอกสารวิชาการ กล้องถ่ายภาพ การศึกษาดูงาน คอมพิวเตอร์ แผ่นพับ การระดมความคิด การประชุม การสาธิต การบรรยาย โปสเตอร์ แผ่นปลิว นิทรรศการ ภาพพลิก เครื่องเล่นวีดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การอภิปราย วารสาร จดหมายข่าว และหอกระจายข่าว ปัญหาการใช้สื่อ ได้แก่ ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อ สื่อมีไม่เพียงพอ สื่อมีราคาแพง ขาดความรู้ประสบการณ์ในการใช้สื่อ มีความยุ่งยากในการนำมาใช้ เจ้าหน้าที่ขาดเทคนิคในการใช้สื่อ ขาดผู้แนะนำในการใช้สื่อ มีความยุ่งยากในการใช้สื่อ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญในเรื่องสื่อโดยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการผลิตสื่อให้ เพียงพอ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการใช้สื่อ จัดหาสื่อให้เพียงพอกับความต้องการ กระตุ้น เร่งเร้า ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการผลิตสื่อและใช้สื่อในงานส่งเสริมให้มากขึ้น และ ควรมีการ ฝึกอบรมการใช้สื่อให้ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมในจังหวัดชัยภูมิ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดชัยภูมิ
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดชัยภูมิ
ผุสดี สบาย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
การประเมินผลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบพื้นที่ระดับตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ การปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุรินทร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตรในระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ การประเมินผลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปี 2546 ความต้องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตรของผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดขอนแก่น ความต้องการและปัญหาในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบลในเขตภาคตะวันออก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก