สืบค้นงานวิจัย
ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
วินัย ใจขาน - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Fertility, reproductive efficiency, and fetal growth of Thai native goats
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วินัย ใจขาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Winai Jaikan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: "การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 ใช้แม่แพะพื้นเมืองไทยจำนวน 24 ตัว แบ่งออกเป็น 2 ทรีทเมนต์ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ดังนี้ ทรีทเมนต์ที่ 1 ทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดโดยสอดฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนสังเคราะห์ Medroxyprogesterone acetate (MAP) 60 มก. เข้าช่องคลอดเป็นเวลา 14 วัน ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน Pregnant Mare Serum Gonadotropins (PMSG) 300 IU (หรือกลุ่ม Long-term MAP) ทรีทเมนต์ที่ 2 สอดฮอร์โมน MAP เข้าช่องคลอดเป็นเวลา 7 วัน ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน PMSG 300 IU (หรือกลุ่ม Short-term MAP) จากนั้นผ่าตัดเปิดช่องท้องในชั่วโมงที่ 24 เพื่อตรวจสอบจำนวนของฟอลลิเคิล พบว่าจำนวนฟอลลิเคิลทั้งหมด, ฟอลลิเคิลขนาด ?3, 4-6 และ ?7 มม. ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างทรีทเมนต์ (p>0.05) อย่างไรก็ตาม แพะกลุ่มที่ได้รับทรีทเมนต์ที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์ของโอโอไซต์คุณภาพดีมากกว่าแพะกลุ่มที่ได้รับทรีทเมนต์ที่ 1 (76.0% และ 26.3%; p<0.01) การทดลองที่ 2 ศึกษาพัฒนาการของฟีตัสแพะพื้นเมืองไทย โดยใช้แม่แพะพื้นเมืองไทย 11 ตัว เหนี่ยวนำการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมน MAP สอดช่องคลอดนาน 14 วัน เมื่อพบแพะที่แสดงอาการเป็นสัดนำไปผสมพันธุ์กับแพะเพศผู้ที่มีความสมบูรณ์พันธุ์ ทำการชั่งน้ำหนักแม่แพะตลอดการทดลองทุกสัปดาห์ ตรวจสอบการตั้งท้อง และวัดความยาว Crown-Rump Length (CRL) ของฟีตัสทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28-49 ของการตั้งท้อง จากการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของฟีตัสในระยะแรกของการตั้งท้องมีรูปแบบเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยฟีตัสที่มาจากแม่แพะตั้งท้องลูกสองตัวมีการเจริญเติบโตสูงสุด รองลงมาคือ ลูกสามตัว และลูกตัวเดียว ตามลำดับ ในขณะที่แม่แพะมีการเจริญเติบโตในระยะแรกของการตั้งท้องเป็นแบบเส้นตรง "
บทคัดย่อ (EN): The objectives of the study were to determine fertility, reproductive efficiency, and fetal growth in Thai-native goat. Two experiments were conducted as follows. Experiment 1, twenty four female Thai-native goats were randomly assigned into 2 treatments. Treatment 1 (long-term MAP); animals were estrous synchronized intravaginally using medroxyprogesterone acetate (MAP) 60 mg for 14 days, and superovulated using 300 IU Pregnant Mare Serum Gonadotropins (PMSG). Treatment 2 (short-term MAP); animals received intravaginally MAP for 7 days, and 300 IU PMSG. Laparotomy was performed at 24 hour after withdrawal sponge. Total number of follicle and numbers of follicles in class ?3, 4-6 and ?7 mm were not statistically different between groups (p>0.05). However, the percentages of good quality oocyte of goat receiving Treatment 2 were greater than those receiving Treatment 1 (76.0% and 26.3%; p<0.01). Experiment 2, eleven Thai native goats were hormonally synchronized using MAP sponge for 14 days and were naturally mated with fertile buck. Does were weighed and examined by transrectal ultrasonography every week post mating starting from day 28 to 49 of gestation. During early pregnancy (7 weeks), the growth of fetus exhibited the exponential growth, in which twin pregnancy had greatest growth rate, followed by triplet and single pregnancy, whereas maternal growth exhibited the linear growth as determined by ultrasonography.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/239893
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2552
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
วินัย ใจขาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552
เอกสารแนบ 1
ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา ผลของการจำกัดแสงในช่วงระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของห่านพันธุ์จีน ผลของชนิดของใบไม้ต่อการการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ ผลของใช้เปลือกตาลหมักเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในช่วงฤดูแล้งต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของแพะ ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie, 1936) ที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติและอาหารสำเร็จรูป การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง การคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดา การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโต การฟื้นตัวจากการขาดน้ำและการเพิ่มผลผลิตของข้าวนาน้ำฝน 5 พันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก