สืบค้นงานวิจัย
การใช้ลักษณะประจำพันธุ์บางประการจำแนกพันธุ์ยางบางพันธุ์ในแปลงกิ่งตายาง
ศุภมิตร ลิมปิชัย - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การใช้ลักษณะประจำพันธุ์บางประการจำแนกพันธุ์ยางบางพันธุ์ในแปลงกิ่งตายาง
ชื่อเรื่อง (EN): Use of some Characteristics for ldentification of some Rubber Clone in Bud-Wood Field
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศุภมิตร ลิมปิชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เพื่อจำแนกลักษณะประจำพันธุ์บางประการของยางพันธุ์ต่าง ๆ ที่สำคัญ และน่าพอใจในแปลงขยายพันธุ์กิ่งตายาง สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำคู่มือการจำแนกพันธุ์ยาง ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประจำพันธุ์ของยางพันธุ์ต่าง ๆ ในแปลงรวบรวมพันธุ์ยางและเชื้อพันธุ์ยางของสถานีทดลองยางยะลา และสถานีทดลองยางคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แปลงขยายพันธุ์ยางของสถานีทดลองยางนราธิวาส และศูนย์วิจัยยางสงขลา โดยใช้วิธีการสังเกต, นับจำนวน, และวัดความยาว และการทำมุมของลักษณะบางประการของยางพันธุ์ต่าง ๆ พันธุ์ละอย่างน้อย 5 ต้น บันทึกลักษณะต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มการจำแนกชนิดของพันธุ์ยางพร้อมสเก็ตภาพและถ่ายภาพประกอบ ผลการศึกษา ปรากฏว่า สามารถจำแนกพันธุ์ยางต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสิ้น 33 พันธุ์ โดยเป็นพันธุ์ยางตามคำแนะนำพันธุ์ ปี 2540 จำนวน 22 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ยางชั้น 1 คือ สงขลา 36, BPM 24, PB 255, PB 260, PR 255, RRIC 110, และ RRIM 600 พันธุ์ยางชั้น 2 คือ BPM 24, PB 235, RRIC 100, RRIC 101, RRIT 250 และ RRIT 251 พันธุ์ยางชั้น 3 คือ PB 302, PR 305, RRIC 121, RRIT 163, RRIT 209, RRIT 214, RRIT 218, RRIT 225, และ RRIT 226 และพันธุ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ จำนวน 11 พันธุ์ คือ GT 1, PB 5/51, PB 28/59, PB 86, PB 217, PB 310, PB 311, PR 107, PR 261, RRIM 623 และ Tjir 1 พันธุ์ยางต่าง ๆ ดังกล่าว พบว่า พันธุ์ยางส่วนใหญ่มีทรงฉัตรเป็นรูปกรวย ร้อยละ 45.4 ขนาดของฉัตรปานกลาง ร้อยละ 63.6 ฐานของฉัตรกว้าง ร้อยละ 90.9 ระยะระหว่างฉัตรห่าง ร้อยละ 63.6 ใบในฉัตรโปร่ง ร้อยละ 90.9 เป็นฉัตรเปิด ร้อยละ 90.9 ลักษณะของใบพบว่า พันธุ์ยางส่วนใหญ่มีใบสีเขียวอ่อนร้อยละ 60.6 เส้นใบไม่เด่นชัด ร้อยละ 60.61 โดยเส้นใบมีสีเขียวอ่อน ร้อยละ 72.7 ฐานใบเป็นรูป Cuneate ร้อยละ 90.9 ปลายใบเป็นรูป Acuminate ร้อยละ 42.4 ลักษณะแผ่นใบโดยทั่วไปเรียบ ร้อยละ 87.9 เมื่อตัดใบตามขวางจะเป็นรูปเว้า หรือท้องเรือ ร้อยละ 39.4 ตัดตามยาวเป็นเส้นตรง ร้อยละ 78.9 รูปร่างของใบกลางป้อมกลางใบ ร้อยละ 66.7 ใบกลางมีขนาดปานกลาง ร้อยละ 78.8 ใบกลางมีขอบใบเรียบ ร้อยละ 57.6 ใบย่อยซ้าย-ขวา มีรูปร่างแบบเดียวกับใบกลาง แต่มีขนาดเล็กกว่า ร้อยละ 93.9 ใบย่อยทั้งสามมักแยกจากกัน ร้อยละ 57.6 ผิวใบเป็นมันเล็กน้อย ร้อยละ 51.5 และความรู้สึกเมื่อสัมผัส พบว่าใบมีลักษณะนิ่ม ร้อยละ 84.8 ลักษณะของก้านใบ พบว่าพันธุ์ยางส่วนใหญ่มีก้านใบตรง ร้อยละ 90.9 ก้านใบมีความยาวปานกลาง ร้อยละ 63.6 โคนก้านใบมีร่อง ร้อยละ 45.5 ฐานก้านใบเป็นชั้นเดียว ร้อยละ 90.9 รอยแผลเมื่อปลิดก้านใบจากลำต้นพบว่าเป็นรูปหัวใจ ร้อยละ 60.6 และก้านใบจะทำมุมในทิศทางยกขึ้นกับลำต้น ร้อยละ 57.6 ลักษณะก้านใบย่อย พบว่าพันธุ์ยางส่วนใหญ่มีก้านใบแผ่ในทางเดียวกัน ร้อยละ 72.7 โดยจะทำมุมกว้างต่อกัน ร้อยละ 72.7 และก้านใบย่อยยาวปานกลาง ร้อยละ 54.5 ลักษณะเปลือก พบว่าพันธุ์ยางส่วนใหญ่มีเปลือกส่วนสีเขียวไม่เป็นมัน ร้อยละ 69.7 มีเปลือกส่วนสีเขียวกึ่งน้ำตาลเป็นรอยเปื้อนดำ ร้อยละ 27.3 และเปลือกส่วนสีน้ำตาลมีผิวเรียบ ร้อยละ 78.8 ลักษณะของตา พบว่าพันธุ์ยางส่วนใหญ่มีตาก้านใบนูนเล็กน้อย ร้อยละ 30.3 ที่ตั้งของตาก้านใบอยู่ชิดฐานก้านใบ ร้อยละ 69.7 มีตาคิ้วเสมอลำต้น ร้อยละ 75.6 และตาคิ้วอยู่ในลักษณะโค้งสมดุล ร้อยละ 93.9 และลักษณะสีน้ำยาง พบว่าพันธุ์ยางส่วนใหญ่มีน้ำยางสดสีขาว ร้อยละ 60.6 นอกจากนี้ยังพบว่า พันธุ์ยางบางพันธุ์มีลักษณะพิเศษประจำพันธุ์ สามารถสังเกตเห็นได้เด่นชัด จึงทำให้ง่ายต่อการจำแนก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ลักษณะประจำพันธุ์บางประการจำแนกพันธุ์ยางบางพันธุ์ในแปลงกิ่งตายาง
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การใช้ลักษณะประจำพันธุ์ยางบางประการจำแนกพันธุ์ยางในสวนยาง การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นของสายพันธุ์ยางจากบราซิล BZ-CH-35/1/2 การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของไหมพันธุ์ที่ฟักปีละ 2 ครั้ง พันธุ์ K13 (A8) รวบรวม จำแนก ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน รวบรวมจำแนก ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน การผลิตและกระจายพันธุ์ยางตามคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2542 การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และรักษาพันธุ์ของไหมพันธุ์จีนที่ฟักปีละ 2 ครั้ง การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และรักษาพันธุ์ของไหมพันธุ์ญี่ปุ่นที่ฟักปีละ 2 ครั้ง การปรับปรุงพันธุ์ยาง การใช้เทคนิคทางชีวเคมีระบุคุณสมบัติพันธุ์ยาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก