สืบค้นงานวิจัย
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit
ประภัสสร ทิพย์รัตน์, ประภัสสร ทิพย์รัตน์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit
ชื่อเรื่อง (EN): Development and validation of THC test kit
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ การศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม (THC test kit) ให้สามารถใช้งานและแปลผลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยพัฒนาชุดตรวจวัดให้มีจุด cut off เพียงจุดเดียว ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ (Hemp) ซึ่งกำหนดระดับ THC ต้องไม่เกิน 1.0% น้ำหนักแห้ง โดยใช้หลักการวิธีทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี่ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแยกสาร มีความเฉพาะเจาะจง และมีความไวในการทดสอบสูง สามารถทดสอบสารที่มีปริมาณน้อยๆ ในพืชสดได้ จากการทวนสอบวิธีทดสอบของเครื่อง THC test kit ชุดเดิม เพื่อประเมินความใช้ได้ของวิธีทดสอบพบว่า การทดสอบมีความจำเพาะเจาะจงไม่มีการรบกวนจากพืชอื่น และระบบในการแยกสารของเครื่องตรวจวัดนี้มีความแม่นยำดี โดยปริมาณต่ำสุดของ THCในเฮมพ์ที่อ่านผลได้ชัดเจน เท่ากับ 0.1 ไมโครกรัม นั่นคือสามารถตรวจสอบเฮมพ์สดที่มีปริมาณ THC ปริมาณน้อยถึง 0.05% น้ำหนักแห้ง ได้ จากนั้นได้พัฒนาต้นแบบชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม ที่มีจุด cut off ที่ 0.8 % น้ำหนักแห้ง และตรวจสอบความถูกต้องและประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดที่ปรับปรุงแล้วทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม จากผลการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อทดสอบตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างวิธีมาตรฐานโดยวิธีแก็สโครมาโตกราฟี (GC) กับชุดตรวจวัด ผลทดสอบทางสถิติโดยใช้ Paired-sample T Test พบว่าปริมาณ THC ที่หาได้โดยใช้ชุดตรวจวัดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการหาปริมาณโดยใช้วิธี GC มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) เท่ากับ 0.803 และมีค่าไม่ต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยของค่าแตกต่างระหว่างวิธี GC กับ Test kit เท่ากับ 0.004 %w/w จากนั้นได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการใช้ชุด THC test kit ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้เครื่อง THC test kit รวมทั้งทำการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดที่ปรับปรุงแล้วพบว่าการตรวจสอบตัวอย่างเฮมพ์โดยใช้ชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม (THC test kit) ที่ปรับปรุงแล้ว มีความน่าเชื่อถือดีเลิศ โดยมีค่า Kappa coefficient เท่ากับ 0.97 และมีความถูกต้อง ความไว และความจำเพาะดีมาก โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 98.5, 98.5 และ 98.5 ตามลำดับ นอกจากนี้จากการสำรวจความพึงพอใจต่อชุดตรวจวัด ในหัวข้อความสะดวกในการใช้งาน ความเข้าใจในขั้นตอนการทดสอบ ความยากง่ายในการแปลผลจากแผ่นเทียบสารมาตรฐาน รูปลักษณ์ของชุดตรวจวัด และความพึงพอใจในภาพรวมของชุดตรวจวัด พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในทุกหัวข้อในระดับดี The study on development and validation of THC test kit aimed to improve the efficiency of the previous test kit in order to employ its usage and interpretation more easily. The THC test kit with a precise cut-off would be developed for corresponding to the Thai ministerial regulation of hemp that limits the THC content in hemp not more than 1.0% by dry weight. Thin layer Chromatography (TLC), the method which has high efficiency to separate and detect small amount of major cannabinoids in hemp was used. The previous THC test kit was also verified. The verification results indicated that the test kit had high specificity as well as good accuracy to detect THC in hemp without interference from the other plants with the limit of detection (LOD) of 0.1 microgram meaning that the test kit could detect the THC content containing in fresh hemp at the level of 0.05% by dry weight. The developed THC test kit with cut off at 0.8% by dry weight was validated and evaluated its efficiency. The THC content in hemp samples was determined by Gas Chromatography, a conventional standard method comparing with the developed THC test kit. By using paired sample T test, the results showed no significant difference (p<0.05) and had positively correlation with coefficient of 0.803. The efficiency evaluation was performed by trained officers. The accuracy, sensitivity and specificity results were 98.5, 98.5 and 98.5 respectively. The Kappa coefficient of 0.97 indicates excellence acceptability and reliability of the test kit. The user satisfaction in easily usage, easily understood direction, easily interpretation, the appearance and the overall satisfaction of the test kit was also measured. The results established the good satisfaction.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2559
โครงการปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง โครงการปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THCต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 2: การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง โครงการปรับปรุงพันธุ์ทานตะวัน โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวงโครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ โครงการปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ โครงการย่อย 5: โครงการศึกษาวิธีเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก