สืบค้นงานวิจัย
ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณสารสำคัญในพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท
สมใจ เส้งเซ่ง - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณสารสำคัญในพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of shading on growth, yield and secondary compounds contents of Capsicum annuum L. cv. Super Hot
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมใจ เส้งเซ่ง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Somjai Sengseng
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นาตยา มนตรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nattaya Montri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณสารสำคัญในพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 3 บล็อค 3 วิธีการ และ 3 ซ้ำ ทำการทดลองการปลูกในแปลงและพรางแสงด้วยตาข่ายสีดำ 50 และ 70% เป็นระยะเวลา 3 เดือน เปรียบเทียบกับการ ไม่พรางแสง พบว่าการพรางแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งความสูง และความกว้างของทรงพุ่ม แต่การปลูกแบบไม่พราง แสงมีผลต่อน้ำหนักผลผลิตสด น้ำหนักแห้ง เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง จำนวนผลต่อต้น และจำนวนเมล็ดต่อผลมากที่สุด คือ 194.67 ก., 56.43 ก., 29.23%, 95.92 ผล และ 68.53 เมล็ด ตามลำดับ และพบว่าการพรางแสง 70% มีน้ำหนักเมล็ดสด น้ำหนักเมล็ดแห้ง และเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเมล็ดแห้งมากที่สุดคือ 0.45 ก., 0.30 ก., 66.24% ตามลำดับ ส่วนปริมาณสาร สำคัญในผล พบว่าปริมาณสาร capsaicin และ anthocyanin ในผลพริกมากที่สุดที่ 61.79 mg/g DW และ 11.76 mg/100 g DW ตามลำดับ เมื่อปลูกในตาข่ายพรางแสง 50% ส่วนปริมาณสาร total phenolic สูงที่สุดที่ 17.82 g RT/g DW และ flavonoids มากที่สุด 58.27 g QUE/100 g DW ตามลำดับ เมื่อปลูกในสภาพพรางแสง 70%
บทคัดย่อ (EN): The effect of shading on growth, yield and secondary compounds contents of Capsicum annuum L. cv. Super Hot were investigated. The experimental was conducted in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 blocks 3 treatments and 3 replications. The seedlings were grown under shading condition at 50 and 70% compar with non-shading for 3 months. Results revealed that non shading had the maximum of fresh and dry weight, dry weight percentage, fruit number and seed numbers at 194.67g, 56.43 g, 29.23%, 95.92 fruits and 68.53 seeds, respectively. The highest content of capsaicin and anthocyanin were highest under 50% shading at 61.79 mg/g DW and 11.77 mg/100g DW, respectively. While, the highest content of total phenolic and total flavonoids were achieved in 70% shading at 17.82 g RT/g DW and 58.27 g QUE/100g DW, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O060 Hor49.pdf&id=2669&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณสารสำคัญในพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2560
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของสาร Trinexapac-ethyl สารเร่งการสุกแก่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำตาลของข้าวฟ่างหวาน ผลของการพรางแสงที่ระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันที่มีต่อ การเจริญเติบโต และผลผลิตฟ้าทะลายโจร ผลของการพรางแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้ารีแพร์ (Centotheca lappacea (L.) Desv.) ผลของสารละลายเอทีฟอนต่อผลผลิตและปริมาณสารสำคัญในพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท ผลของปุ๋ยหมักเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรือง ผลของการให้ปุ๋ยมูลไก่ในอัตราที่แตกต่างกัน ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของหญ้ารีแพร์พันธุ์พื้นเมือง 2 พันธุ์ (ปราจีนบุรี และนครศรีธรรมราช) ประมาณการให้น้ำชลประทานที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตที่เหมาะสมของหญ้าปักกิ่ง ผลของสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสมุนไพรผักคาวตอง ผลของปุ๋ยมูลไก่ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าปักกิ่ง ผลของความยาวท่อนพันธุ์และ IBA ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฟ้าทะลายโจร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก