สืบค้นงานวิจัย
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร
บำเบ็ญ รังสิชล - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บำเบ็ญ รังสิชล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ ต่อระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตร สุ่มโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าไคสแควร์ (chi-quire) ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุเฉลี่ย 45.1 ปี จบการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา มีพื้นที่ทำนาทั้งหมดเฉลี่ย 26.68 ไร่ มีพื้นที่ของตนเองเฉลี่ย 17.83 ไร่ เกษตรกรเช่าพื้นที่ทำนาเฉลี่ย 8.37 ไร่ อาชีพหลักของเกษตรกร คือ ทำนา แรงงานในครัวเรือนที่ใช้ทำนาทั้งหมดเฉลี่ย 2.77 คน แรงงานจ้างเฉลี่ย 4.08 คน เกษตรกรมีรายได้จากการทำนาทั้งหมดเฉลี่ย 58,718.78 บาทต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเพื่อนบ้าน แหล่งสำคัญที่เกษตรกรทราบว่าศูนย์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ คือจากเพื่อนบ้าน ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช โดยซื้อมาใช้มากกว่า 3 ครั้ง ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.72 โดยข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ความเรียบร้อยในการเย็บผนึกกระสอบ ค่าเฉลี่ย 2.87 ความสะดวกในการเปิดถุงเพื่อนำมาใช้ ค่าเฉลี่ย 2.84 และชนิดของวัสดุที่บรรจุ (กระสอบพลาสติก) ค่าเฉลี่ย 2.83 ข้อที่มีระดับน้อยที่สุด 3 ลำดับ คือ ความสามารถในการป้องกันศัตรู ค่าเฉลี่ย 2.65 ความสามารถในการป้องกันน้ำ ค่าเฉลี่ย 2.62 และราคาจำหน่ายแพงเกินไปค่าเฉลี่ย 2.30 นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรที่มีจำนวนแรงงานในครัวเรือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่เกษตรกรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนพื้นที่ทำนา ตลอดจนรายได้จากการทำนาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข. 6 ที่ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สภาพและความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวของชุมชน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทั้งฝักด้วยเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบกล่อง การยืดอายุเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวในสภาพควบคุมอากาศและความชื้นโดยผู้ประกอบการ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรภาคกลาง การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก