สืบค้นงานวิจัย
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสุโขทัย
วลัยพร แสนวงษ์, ศิราพร เชื้ออ้วน, เยาวลักษณ์ กันยะมี, พิชญ์นันท์ กังแฮ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสุโขทัย
ชื่อเรื่อง (EN): Rice production potential zoning in Sukhothai province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสุโขทัย ระหว่างปี 2552-2554 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่นาอยู่ในเขตชลประทานหรือมีบ่อน้ำตื้นในไร่นาของตัวเองทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน สามารถทำนาได้เฉพาะช่วงฤดูแล้ง ปล่อยทิ้งว่างในช่วงฤดูน้ำหลาก และพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดสามารถทำนำได้เฉพาะช่วงฤดูฝน และปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ปลูกข้าวสามารถแบ่งตามศักยภาพความเหมาะสมของดินได้ 4 ระดับ คือ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชอื่น สภาพเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียว (clay loam) มีความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับกรดจัดมาก (pH 4.6-5.0) มีอินทรียวัตถุสูงมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำกว่า 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ สูงกว่า 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำหรับพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในฤดูนาปี ได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก 2 และในฤดูนาปรัง ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 3 ผลจากการจัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยี พบว่ำ ในดินที่มีความเหมาะสมมาก (กลุ่มดินที่ 5, 7 และ 15) ควรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (กลุ่มดินที่ 2, 3 และ 4) เหมาะสมน้อย (กลุ่มดินที่ 6, 16, 17, 18, 21, 25, 25B และ 33b) และเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชอื่น (กลุ่มดินที่ 29b, 31, 31B, 33, 33B, 35 และ 7nb) ควรใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของทางราชการ เพราะจะทำให้ศักยภาพการให้ผลผลิตข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้น และหากเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ก็จะทำให้ยอดการนำเข้าปุ๋ยเพื่อการทำนำในจังหวัดสุโขทัยลดลงได้คิดเป็นมูลค่าถึงปีละ 106.1 ล้านบาท
บทคัดย่อ (EN): The studied of rice potential zoning in Sukhothai province during 2009-2011 found that in irrigated area most of paddy fields grew rice twice in dry season, the rest time in rainy season paddy fields were fallowed. Rice growing areas could be divided by the potential suitability of soil at 4 levels; high favorable, moderately suitable, less favorable and those suitable for other crops. Most of soil texture were clay loam, pH range highly acid to moderately acid (4.6-5.0), organic matter content over 2.1%, available Phosphorus less than 5 ppm and available Potassium higher than 80 ppm. The planted rice varieties are PSL2 and SPR3. Technology testing trials showed that; in high favorable rice soil (soil group 5, 7 and 15) were suited to the soil analyzed base fertilization . While, moderately suitable (soil group 2, 3 and 4) less favorable (soil group 6, 16, 17, 18, 21, 25, 25B and 33b) and those suitable for other crops (soil group 29b, 31, 31B, 33, 33B, 35 and 7nb) were suited to the official recommendation fertilization, which can increase the rice production level gradually. However, the fertilizer application rate based on soil analysis can decrease inputs of imported chemical fertilizers in Sukhothai province with the value of 106.1 million baht.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/bitstream/001/5588/1/N2555-P-01-p.%20223-234.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสุโขทัย
กรมการข้าว
2555
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การเพิ่มผลผลิตข้าวจากการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวของภาคใต้ การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสิงห์บุรี การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดเพชรบุรี การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดนครราชสีมา การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวในเขตจังหวัดชัยนาท การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดแพร่-น่าน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก