สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราต่อกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood และกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลาย
ภารตี ศรีลาศักดิ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราต่อกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood และกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลาย
ชื่อเรื่อง (EN): Test of antagonistic fungi on egg mass of root-knot nematodes (Meloidogyne incognita Chitwood) and their degrading enzyme activities
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภารตี ศรีลาศักดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อรา P.Choniachlamydosporia var. catenulate (P.c.c.), Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana และ Paecillomyces lilacinus ต่อกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) โดยทดสอบการเจริญของเส้นใยเชื้อราบนกลุ่มไข่ พบว่าเชื้อราที่สามารถเจริญปกคลุมกลุ่มไข่ ได้หนาแน่นสูงสุด ได้แก่ เชื้อรา P.c.c ไอโซเลต EYT 35-09 และ เชื้อรา Beauveria bassiana ไอโซเลต UD 2 โดยมีระดับคะแนนการเจริญบนกลุ่มไข่ 2.75 ส่วน M. anisopliae ไอโซเลต 222 มีค่าคะแนน 2.5 และเมื่อตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ protease และ chitinase ในเชิงปริมาณของเชื้อรา P.c.c, M. anisopliae, B. bassiana. และ P. lilacinus พบว่า เชื้อรา M. anisopliae ไอโซเลต 222 มีกิจกรรมของเอมไซม์ protease สูงที่สุด 36.77 หน่วย รวมทั้งมีกิจกรรมเอนไซม์ chitinase สูงถึง 57.94 หน่วย ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P<0.01) กับเชื้อรา ไอโซเลตอื่น การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าเชื้อราสาเหตุโรคของแมลง M. anisopliae มีประสิทธิภาพในการเข้าทำลายกลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมต่อไป
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=38O-PHATO-061.pdf&id=867&keeptrack=9
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราต่อกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood และกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556
เอกสารแนบ 1
อิทธิพลของแหล่งคาร์บอนต่อกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลายจากเชื้อรา Trichoderma spp. ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี การจัดจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne) ในพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อรา เอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด การประเมินประสิทธิภาพเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปมพริกในแปลงปลูกพืชขนาดเล็ก การป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood ศัตรูพริกโดยวิธีปลูกพืชหมุนเวียน การศึกษาเพื่อผลิตเอ็นไซม์ผสมกลุ่มเซลลูเลสโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อราร่วมกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก