สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1 มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่ จ.ลำปาง
รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1 มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่ จ.ลำปาง
ชื่อเรื่อง (EN): Brachiaria Hybrids Regional Ability Test 1.Yield and Chemical Composition of Herbage, Seed Yield and Seed Quality of Mulato I, Mulato II and Ruzi Grass at Lampang
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาผลผลิตและคุณภาพของหญ้า และผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้ 1 หญ้ามูลาโต้ 2 และหญ้ารูซี่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ระหว่าง เดือนเมษายน 2547 - สิงหาคม 2549 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 5ซ้ำสิ่งทดลอง คือ หญ้ามูลาโต้ 1 หญ้ามูลาโต้ 2 และหญ้ารูซี่ ผลการทดลองพบว่าผลผลิตน้ำหนักแห้งของหญ้ามูลาโต้ 1 ไม่แตกต่าง (p >0.05) จากหญ้ามูลาโต้ 2 โดยให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งเท่ากับ 3,993 และ 3,786 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีตามลำดับสูงกว่า (P <0.05) หญ้ารูซี่ ซึ่งให้ผลผลิต 3,169 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หญ้ามูลาโต้ 1 และ 2 ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งในช่วงแล้ง 1,588 และ 1,551 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับสูงกว่า (p < 0.05) หญ้ารูซี่ซึ่งให้ผลผลิต 989 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าทั้งสามชนิดตัดที่อายุ 45 วันมีโปรตีนหยาบ ระหว่าง 9.1 - 14.7 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ของหญ้าทั้งสามมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หญ้ารูซี่ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์สูงสุดเท่ากับ 243 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มูลาโต้ 2 ให้ผลผลิตรองลงมาเท่ากับ 79 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มูลาโต้ 1 ให้ผลผลิต ต่ำสุด เท่ากับ 26 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หญ้ามูลาโต้ 1 มีน้ำหนัก 1.000 เมล็ด เท่ากับ 8.803 กรัม มูลาโต้ 2 หนัก 7.173 กรัม และหญ้ารูขี่มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดเท่ากับ 6.268 กรัม หญ้ารูซี่มีความงอก เท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์รองลงมาคือหญ้ามูลาโต้ 2 เท่ากับ 86 เปอร์เซ็นต์ หญ้ามูลาโต้ 1 งอกต่ำสุดเท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อ (EN): Forage yield, Seed yield, forage quality and seed quality of Mulato1 grass (Brachiaria ruziziensis x Brachiaria brizantha cv. Mulato), Mulato2 (Brachiaria ruziziensis x Bracharia decumbens x Brachiaria brizantha) and Ruzi grass (Brachiaria ruziziensis) were evaluated at Lampang Animal Nutrition Research and Development Center, from April 2004-August 2006. A Randomize complete block design with 4 replicates was used. The results showed that dry matter yield of Mulato I and Mulato II were not significant different (p>0.05) . Mulato I gave dry matter yield of 3,993 kilogram per rai per year whereas Mulato II gave 3,786 kilogram per rai per year higher (p<0.05) than Ruzi which gave 3,169 kilogram per rai per year. Mulato I and Mulato II gave dry matter yield of 1,588 and 1,551 kilogram per rai ,respectively in dry season higher than (p<0.05) ruzi which gave 989 kilogram per rai. Crude protein content of Mulato I, Mulato II and Ruzi cut at 45 days interval were 10.6-10.8%. There were significant different between pure seed yield , ruzi gave the highest pure seed yield of 243 kilogram per rai per year, next is from Mulato II which gave 79 kilogram per rai per year of pure seed yield and the lowest pure seed yield was from Mulato I (26 kilogram per rai per year). Regarding to seed quality, thousand seed weight of Mulato I was 8.803 gram, Mulato II was 7.173 gram and 6.268 gram for ruzi. Germination percentage of ruzi seed was 90%, Mulato II was 86% and Mulato I was 70%.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2550/234-244.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1 มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่ จ.ลำปาง
กองอาหารสัตว์
2550
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วิถีชีวิตแบบสโลว์ฟูดส์… เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาระยะเวลาตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของระยะเวลาตัดหญ้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของปุ๋ยผสม N-P-K สูตรต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ในระยะเก็บเกี่ยวต่างๆ กัน อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยยูเรียต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่ ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ *

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก