สืบค้นงานวิจัย
การผลิตสับปะรดของเกษตรกรภายใต้ระบบตลาดข้อตกลงในจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2538
สมบัติ ทรงโฉม - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การผลิตสับปะรดของเกษตรกรภายใต้ระบบตลาดข้อตกลงในจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2538
ชื่อเรื่อง (EN): Pineapple production of farmers under the contract farming system in Chon Buri province, 1995
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ทรงโฉม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sombat Songchom
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมบางประการของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดชลบุรี การผลิตสับปะรดของเกษตรกรภายใต้ระบบตลาดข้อตกลง ความแตกต่างระหว่างรายได้ ขนาดพื้นที่ปลูก จำนวนแรงงานในครัวเรือน จำนวนปีในการปลูกสับปะรด และการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กับระดับความถูกต้องของการผลิตสับปะรดของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการผลิตสับปะรดของเกษตรกร ภายใต้ระบบตลาดข้อตกลง เกษตรกรตัวอย่างที่ศึกษามีจำนวน 176 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่า t-test ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 42.91 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจำนวนปีในการปลูกสับปะรดเฉลี่ย 7.73 ปี มีจำนวนแรงงานในครัวเรือนที่ใช้ผลิตสับปะรดเฉลี่ย 2.61 คน มีพื้นที่ปลูกสับปะรดเฉลี่ย 51.13 ไร่ มีปริมาณผลผลิตสับปะรดเฉลี่ย 167.60 ตันต่อปี มีรายได้สุทธิจากการจำหน่ายสับปะรดเฉลี่ย 264,539.77 บาทต่อปี เกษตรกรครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เกษตรกรส่วนมากได้รับคำแนะนำส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) สำหรับปัญหาของเกษตรกรที่พบ ได้แก่ ขาดแรงงานและเงินทุนในการประกอบการ พื้นที่ปลูกไม่เหมาะสม ปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ้นแต่คุณภาพต่ำลง การขาดความรู้ในการผลิตสับปะรด สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร คือ การจ้างแรงงานจากพื้นที่อื่นในราคาสูง การกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การปรับพื้นที่และใส่ปุ๋ย ต้องการให้ราชการแก้ไขราคาปุ๋ยให้ถูกลง และต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้ การทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถูกต้องของการผลิตสับปะรดของเกษตรกรแตกต่างไปตามรายได้ ขนาดพื้นที่ปลูก จำนวนแรงงานในครัวเรือน และจำนวนปีในการปลูกสับปะรดของเกษตรกร
บทคัดย่อ (EN): Objectives of this research were to study farmers' socio-economic characteristics in Chon Buri province, farmers' pineapple production through contract farming system, the difference of income, farm size, amount of labor in family, number of year of pineapple production, group membership, pineapple production, the problem in pineapple production through contract farming system. The samples were 176 case. The data were collected by interviewing. Statistics used for data analysis were percentage, mean and t-test. Most of the farmers were male with average age 42.91 years and the level of education were primary school. The average years of pineapple production, amount of labor in family, farm size, yield, income were 7.73 years, 2.61 persons, 51.13 rais, 167.6 ton/years and 264,539.77 baht/years respectively. A half of farmers were group member. The pineapple farmers obtained suggestions and supports from the Siam Food Products Public Company Limited. The farmers' production problems were lack of labors and capital, unsuitable growing area, expensive fertilizer but low quality and unknowledge in production. The farmers solved those problems by hiring expensive labor, searching loans from Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, leveling the land and fertilizer application. Farmers needed officer's help to decrease the cost of fertilizer and to transfer the knowledge. The test of hypothesis showed that the degrees of correctness of production practices were varied with income, farm sizes, household labor and years of production of farmers.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2538
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2540
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดชลบุรี
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตสับปะรดของเกษตรกรภายใต้ระบบตลาดข้อตกลงในจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2538
กรมส่งเสริมการเกษตร
2540
การผลิตสับปะรดของเกษตรกรภายใต้ระบบตลาดข้อตกลงในจังหวัดชลบุรี ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภายใต้ระบบตลาดข้อตกลงในจังหวัดราชบุรี ปี 2547 โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในพื้นที่เกษตรกร การใช้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดบริโภคผลสดของเกษตรกร โครงการวิจัยการศึกษาระบบการผลิตสับปะรด การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก การสำรวจและติดตามข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินผลผลิตล่วงหน้าของสับปะรดในจังหวัดลำปาง การวิเคราะห์ระบบการตลาดปลาช่อนในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก