สืบค้นงานวิจัย
กั้งตั๊กแตนจากการประมงพื้นบ้านทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
วิทยา พันธะกิจ, กำพล ลอยชื่น, อิสริยะ อีดเกิด - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: กั้งตั๊กแตนจากการประมงพื้นบ้านทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Mantis Shrimp Fishery along the Andaman Sea Coast of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ั้งตั๊กแตน ทั่วไปพบประมาณ 450 ชนิด ในประเทศไทยมีรายงาน 61 ชนิด เครื่องมือประมงที่ สําคัญในการจับกั้งตั๊กแตน ได?แก? อวนลากแผ?นตะเฆ? อวนรุน และอวนจมปู รายงานการสํารวจทรัพยากรสัตว? น้ําจากเรือสํารวจประมงบริเวณฝ??งทะเลอันดามันของประเทศไทย ป? 2549 พบกั้งตั๊กแตน 3 ชนิด ได?แก? Harpiosquilla raphidea H. harpax และ Oratosquilla woodmasoni กั้งตั๊ กแตน ถูกจับจาก เครื่องมือประมงพื้นบ?าน เช?น อวนจมกุ?ง อวนจมปู หรือ การใช?อวนติดตาล?อมกองหินปะการังที่เป?นที่อยู?ของกั้ง ตั๊กแตน แล?วทําการไล?ให?กั้งตั๊กแตนออกมาติดอวน และโป?ะน้ําตื้น องค?ประกอบของกั้งตั๊กแตนจากเครื่องมือ ประมงพื้นบ?านที่สําคัญ คือ อวนจมกุ?ง (3.50 - 4.96%) อวนติดตา (2.21 - 3.45%) อวนจมปู(1.37 - 1.43%) และ โป?ะน้ําตื้น (1.39 - 3.89%) ขนาดของกั้งตั๊กแตนมีชีวิตที่พบมีการจําหน?ายขนาดความยาว 23 - 37 เซนติเมตร น้ําหนัก 220 - 450 กรัม ราคากั้งตั๊กแตนที่จับโดยเครื่องมือประมงพื้นบ?าน มีรูปแบบการซื้อและจําหน?ายในลักษณะคล?ายกัน คือ จะมีแพรับซื้อเพื่อรวบรวมกั้งตั๊กแตนที่มีชีวิตในหมู?บ?าน ซึ่งจะรับซื้อกั้งตั๊กแตนขนาด 9 นิ้ว (22 เซนติเมตร) ขึ้นไป เป?นกั้งที่มีชีวิต กิโลกรัมละ 500 – 1,000 บาท ตลาดขายส?งที่สําคัญอยู?ที่จังหวัดภูเก็ต และสตูล ส?วนกั้ง ที่มีขนาดต่ํากว?า 22 เซนติเมตร จะซื้อในราคาค?อนข?างต่ํา
บทคัดย่อ (EN): Mantis are found about 450 species in Thailand has reported 61 species. The main of fishing gear are trawl net, pust net and crab bottom gill net. Report of the Fishery Resources of the survey vessel fishing in the Andaman Sea of Thailand in 2006 found three types of mantis shrimp were Harpiosquilla raphidea H. harpax and Oratosquilla woodmasoni. Mantis Shrimps were captured from small fishing gears such as trammel nets, crab bottom gill nets and bamboo streak traps or the persistent nets surround the atolls of the mantis the mantis then expelled out the nets. The composition of the mantis shrimp of fishing gears is a trammel nets (3.50 to 4.96%) gill nets (2.21 - 3.45%) crab bottom gill nets (1.37 to 1.43%) and bamboo steak traps (1.39 to 3.89%). The size of the mantis species found there selling a length 23-37 cm, weight 220- 450 g. Bought and sold in the form of similar characteristics. The middle man in the village to collected the living mantis more than 9 inch (22 cm) selling price 500 – 1,000 baht/kg. The wholesale market is located in Phuket and Satun. The mantis less than 22 cm. the purchase price is relatively low
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-07-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กั้งตั๊กแตนจากการประมงพื้นบ้านทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
กรมประมง
31 กรกฎาคม 2556
กรมประมง
ทรัพยากรกั้งตั๊กแตนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกั้งตั๊กแตนจากเรือสำรวจประมงทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกั้งตั๊กแตนวัยอ่อน ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกั้งตั๊กแตนชนิด Harpiosquilla raphidea (Fabricus, 1798) ทางฝั่งทะเล อันดามันของประเทศไทย สมุทรศาสตร์การประมงบริเวณแหล่งประมงปลาทูน่าในทะเลอันดามัน การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งโอคักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การทำประมงลอบหมึกทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการควบคุมการประมงโป๊ะน้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก