สืบค้นงานวิจัย
การตื่นตัวของต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วชิรนนท์ แก้วตาปี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การตื่นตัวของต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): The Attentiveness toward the Asean Economics Community (AEC) of the students Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat University
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วชิรนนท์ แก้วตาปี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการตื่นตัวต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ศึกษาความเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา ศึกษาความพร้อมของนักศึกษาต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ศึกษาการปรับตัวเพื่อรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยศึกษาเรื่อง การตื่นตัว การับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 1 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เป็นการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามชั้นปี และดำเนินการสุ่มทุก ๆ ชั้นปีตามสัดส่วน ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก นักศึกษากำลังศึกษาในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตรจำนวน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ความเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งในด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้เกิดการลงทุนทางเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยจะสูญเสียรายได้จากภาษีนำเข้า การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดความหลากหลายของ ศาสนา และวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการร่วมลงทุนเพิ่มมากขึ้น ความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านความสนใจต่อการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมแต่ละคำถามอยู่ในระดับมากโดยนักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนมากที่สุดในด้านความสนใจภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนอยู่ในระดับมากโดยนักศึกษาสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมชนชาติต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านความสนใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากโดยนักศึกษามีการเรียนเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
บทคัดย่อ (EN): This research, The Wakefulness of students in the Faculty of Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabhat University for being members of the ASEAN Economic Community (AEC), aims to 1) study the understanding of students about the AEC 2) study the readiness of students for being in the AEC 3) study the adaptation of students for being in the AEC. This is a survey research. Questionnaire were used, as a research tool, to collect data from the sample group. The research focused on the wakefulness, perception, understanding and attitude influencing the readiness of students for being in the AEC. In the first step, the stratified random sampling was used to classify the sample group by their year of study. In the second step, the convenience sampling was used to select the respondents and they answered all questions in the questionnaire by their own will. The study shown the general data of the sample group which were studied in Agricultural program, in Agricultural Education program, studied in Food Science and Technology program, and studied in Animal Science program. The understanding about AEC of the students was divided into four aspects; free flow of investment, free flow of goods, free flow of labors and free flow of services. The overview, the understanding of the sample group about free flow of investment was rated in a high level, the student thought that the most investment flow will be used to increase the productivity. The understanding of the sample group about free flow of goods was rated in a high level, the student thought that the losing of income from import tax will be the main effect founded from this aspect. The understanding of the sample group about free flow of labors was rated in a high level, the student thought that the main effect from free flow of labors was the diversity of religion and culture. The understanding of the sample group about free flow of services was rated in a high level, the student thought that the increasing in co-investment will be the main effect founded from free flow of services. Overview, the study about the readiness of students found that the students interested in working in the ASEAN countries, rated in the high level of the scale and they were prepared to work in the ASEAN countries, rated in the highest level The result of the study about the ASEAN languages and cultures, from the overview, was rated in a high level. The most interested topic was about the ASEAN cultures. The result of the study about the interest of the sample group in using technology, from the overview, was rated in a high level. The students learned more about ASEAN countries’ information technology than the information technology of another countries.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตื่นตัวของต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2558
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมกิจการยางพาราในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การใช้วิธีการสอนแบบความร่วมมือโดยใช้กระบวนการจัดนิทรรศการในรายวิชา ญี่ปุ่นศึกษา 2 นักศึกษาวิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดและการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสหกรณ์การเกษตร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่แนวชายแดน ไทย - ลาว การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้าข้าว ของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา (7 ต.ค. 2557)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก