สืบค้นงานวิจัย
ผลของระดับไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของปลาโมง
รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของระดับไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของปลาโมง
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of dietary lipid level in formulated on Growth, Nutrient retention and Carcass composition of Pla-Mong (Pangasius bocourti Sauvage)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Ratchaneegorn mapanao
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของระดับไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโต การ ใช้ประ โยชน์จากอาหารและ องค์ประกอบทางเคมีของปลาโมง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) จำนวน 3 ซ้ำ ปลาที่ใช้ในการทดลองมีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.48:0.03 กรัม และความยาวเฉลี่ย 5.62*0.80 เซนติเมตร เลี้ยงในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร บรรจุน้ำ 150 ลิตร ปล่อยลูกปลาใน อัตรา 20 ตัว/ตู้ อาหารที่ใช้ในการทดลองมี โปรตื่น 30 % และมีไขมันแตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 6%, 10%, 14%, 18%, 22% และ 26% ให้ปลากินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารที่มีไขมัน 14% มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย, น้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบ โต จำเพาะต่อวัน อัตราการกินอาหาร, ประสิทธิภาพของอาหารและประสิทธิภาพการใช้โปรตีนสูงที่สุด และมี อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุด คือมีค่เท่ากับ เท่ากับ 37.94-1.35 กรัม, 0.540.02 กรัม/วัน, 4.680.07 %/วัน, 0.61+ 0.07 กรัม/วัน, 0.96#0.08, 3.170.27 และ 1.050.09 ตามลำดับ และปลาที่ได้รับ อาหารที่มีไขมัน 6 % มีค่ต่ำสุด คือมีค่าเท่ากับ 26.350.49 กรัม, 0.37*0.01 กรัม/วัน, 4.180.02 %/วัน, 0.5140.01 กรัม/วัน, 0.78#0.01 2.55:0.03 และ 1.280.02 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่าปลาที่ ได้รับอาหารที่มีไขมันแตกต่าง ระดับ มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย, น้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน อัตราการ เจริญเติบโตจำเพาะต่อวัน อัตราการกินอาหาร, ประสิทธิภาพของอาหารและประสิทธิภาพการใช้โปรตื่น และอัตราการเปลียนอาหารเป็นเนื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P 0.05) สำหรับผล ของไขมันในอาหารต่อองค์ประ กอบทางเคมีและค่าอัตราส่วนของไขมันในช่องท้องของปลาโมง มีค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยองค์ประกอบของไขมันและค่าอัตราส่วนของไขมันใน ช่องท้องเพิ่มขึ้น และมีองค์ประกอบของโปรตีนในตัวปลาลดลง เมื่อปลาได้รับไขมันในระดับที่สูงขึ้น
บทคัดย่อ (EN): The study on effect of dietary lipid level in formulated in a diet on growth, nutrient retention and carcass composition of Pangasius bocourti, the experiments were laid in completely randomized design with 3 replicates. The experimented fish with an initial mean weight of 1.48+0.03 g. and length of 5.62t0.80 cm. were stocked in glass aquarium with dimension of 45x90x45 cm (150 litres) at a stocking density of 20 fish/aquarium. Formulate diets containing 30% crude protein. Six lipid levels were varied in the diet: 6%, 10%, 14%, 18%, 22% and 26%. The experiment fish were fed at satiation twice daily for 10 weeks. The result showed that maximum weight gain, average daily weight gain, specific growth rate, feed intake, feed efficiency ratio, protein efficiency ratio and the best feed conversion ratio were attained from dietary lipid level 14%; 37.94+1.35 g., 0.54t0.02 g./day, 4.68+0.07 %/day, 0.61+ 0.07 g./day, 0.96+0.08 and 3.17-0.27 respectively. The result of statistical analysis indicated that mean of weight gain, average daily weight gain, specific growth rate, feed intake, feed efficiency ratio, protein efficiency ratio and feed conversion ratio were significantly different (P0.05) among fish groups. The efiect of lipid level in formulated diet on carcass composition and intraperitoneal fat ratio of fish were significantly different (P<0.05). The lipid composition and intraperitoneal fat ratio increased with increasing lipid level while the protein composition decreased as increasing lipid level.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 170,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 2553-2554
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของระดับไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของปลาโมง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554
การศึกษาผลของระดับและประเภทของไขมันในอาหารต่อการ เจริญเติบโตและคุณภาพ ของเนื้อปลาโมง (Pangasuis bocourti) และปลาโมงลูกผสม ระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาโมง(Pangasius bocourtir Sauvage, 1830) ผลของระดับน้ำมันปลาทะเลในอาหาร และช่วงระยะเวลาการให้อาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และส่วนประกอบของกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 ในเนื้อไก่พื้นเมือง อิทธิพลของอาหารธรรมชาติในบ่อที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลาโมงในการอนุบาลด้วยอาหารเสริมและอาหารสำเร็จรูป การศึกษาการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพอาหารและอัตราการรอดของปลาโมง ชนิดของไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอ ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก การศึกษาผลของระดับโปรตีน และพลังงานในอาหารต่อความหนาไขมันสันหลังในแม่สุกร อิทธิพลร่วมของระดับโปรตีนและไขมันในอาหารตะพาบน้าไต้หวันวัยอ่อน การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิต

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก