สืบค้นงานวิจัย
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546
อรนุช กาญจนาพิษณุ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรนุช กาญจนาพิษณุ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 3) การได้ประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 4) ความคิดเห็นของสมาชิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีอายุเฉลี่ย 37.6 ปี จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน ขนาดพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 19.3 ไร่ ทุกรายมีลักษณะการครอบครองที่ดินเป็นของตนเอง มีอาชีพหลักโดยการทำนาและอาชีพรองด้วยการทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย รายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ย 27,410.21 บาท รายได้จากอาชีพรองเฉลี่ย 17,504.38 บาท รายได้รวมเฉลี่ย 37,526.50 บาท การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พบว่าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ร่วมสมทบแรงงานและเงินในการผลิตผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตร สมาชิกจะรวมกันผลิตที่ศูนย์รวมของกลุ่ม การจำหน่ายผลผลิตโดยสมาชิกรวมกันและช่วยกันจำหน่าย การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนกำหนดกิจกรรมและกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ทำการศึกษา 6 ประเด็น ในภาพรวมพบว่ามีส่วนร่วมระดับปานกลาง ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่จะดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง พบว่าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีระดับการมีส่วนร่วมมาก ในประเด็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การได้รับประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรพบว่าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกรายได้รับความรู้เพิ่ม สมาชิกทุกรายได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 5,228.21 บาท/เดือน ซื้อสินค้าได้ในราคาปกติ ได้รับการช่วยเหลือในด้านของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น ไม่ต้องออกไปรับจ้างนอกบ้าน มีงานทำมากขึ้นและสามารถปรับปรุงคุณภาพการผลิตความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกรายเห็นด้วยที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และสมาชิกส่วนใหญ่มีการระดมหุ้นสมทบในการดำเนินกิจกรรม ข้อเสนอแนะควรมีการชี้แจงและกำหนดเงื่อนไขในการคืนเงินกองทุนให้ชัดเจนเพื่อนำเงินทุน ดังกล่าวไปหมุนเวียนให้กลุ่มอื่นยืมไปใช้ในการพัฒนาโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ควรสนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรม ทั้งในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ควรสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ การจัดทำบัญชี รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรด้วยการแปรรูปด้วย และควรกระตุ้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพการเกษตรทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ทรัพยากร ต้นทุนทางสังคม วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ปี 2546
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 การประเมินผลโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 : กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนหันร่มโพธิ์ทอง ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง จังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อโครงการแแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก รูปแบบการทำไร่นาสวนผสมของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2546 ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในเขตที่ 2 ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีปี 2546

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก