สืบค้นงานวิจัย
สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในตำบลดงพยุง กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ชัยณรงค์ ภูนี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในตำบลดงพยุง กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชัยณรงค์ ภูนี
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษา เรื่อง สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ตำบลดงพยุง กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร 2) สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร 3) ปัญหาอุปสรรคในการใช้เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร และ 4) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้เมล็ดพันธุ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 280 ราย โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนเป็นชาย มีอายุเฉลี่ย 46.85 ปี สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน เป็นแรงงานที่ใช้ในการทำนา เฉลี่ย 3 คน จ้างแรงงานช่วยในการทำนาเฉลี่ย 8 คน มีพื้นที่ทำนาเฉลี่ย 12.24 ไร่ ลักษณะเป็นดินทรายและเป็นที่ดอน ใช้เงินทุนของตนเองในการปลูกข้าว มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบตอซังและใช้ปุ๋ยหมักก่อนการทำนา ปลูกโดยวิธีปักดำ เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนในการทำนา ทำนาช่วงเดือนพฤษภาคม ใช้เมล็ดพันธุ์จากทางราชการ นาดำใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 6.84 กก./ไร่ ไม่มีการทดสอบความงอกก่อนการตกกล้า ทำแปลงกล้า เป็นแปลงใหญ่ อายุกล้าเฉลี่ย 28 วัน ใช้ต้นกล้าเฉลี่ย 3.61 ต้น/จับ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและ ใส่ในระยะข้าวแตกกอ ใส่อัตราเฉลี่ย 37.50กก./ไร่ มีการตรวจแปลงพันธุ์และคัดพันธุ์ปน ไม่มีการปล่อยน้ำออกจากแปลงนาก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพึง ตากข้าวในนาเฉลี่ย 3.29 วัน ก่อนนวดและใช้เครื่องนวดข้าว เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในถุงปุ๋ยและเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ทุก 1-3 ปี ปัญหาอุปสรรค ในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโดยภาพรวมปัญหาระดับปานกลาง แต่มีปัญหามากในประเด็น สัตว์ศัตรูข้าว ไม่มีเวลาและแรงงานในการตรวจคัดพันธุ์ปนและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ปัญหาการใช้เครื่องเกี่ยวพร้อมนวดข้าวทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพไม่ดี และปัญหาการใช้เครื่องนวดข้าวทำให้ได้ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เกษตรกรเห็นด้วยในระดับมากทุกประเด็น ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ มีการทดสอบความงอกก่อนปลูก มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามช่วงอายุและอัตราที่เหมาะสม มีการตัดพันธุ์ปนในแปลงพันธุ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ดีที่ผลิตจากศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลดงพยุง กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในตำบลดงพยุง กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรภาคกลาง สภาพการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลสำราญ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง มข.35 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร ในตำบลเหล่ากลาง กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกร ในตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก