สืบค้นงานวิจัย
สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
จิราวรณ สุรพรพิชิต - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จิราวรณ สุรพรพิชิต
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ 2) สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ประชากร จำนวน 124 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.3 คน แรงงานที่ใช้ในการเกษตรเฉลี่ย 2.3 คน พื้นที่ในการทำนาเฉลี่ย 21.6 ไร่ ลักษณะดินนาร้อยละ 91.1 เป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกรไม่เคยทำการตรวจวิเคราะห์ดิน ผลผลิตข้าว เฉลี่ย 384.2 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 29,245.3 บาท และในภาคเกษตรเฉลี่ย 55,708.2 บาท เกษตรกรร้อยละ 80.6 ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พบว่า เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนมากร้อยละ 78.2 มีการใช้ปุ๋ยคอกในนาข้าวเฉลี่ย 312.7 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรผลิตและใช้เองในครอบครัวร้อยละ 75.8 เกษตรส่วนมากร้อยละ 79.8 ไม่มีการใช้พืชปุ๋ยสด มีเกษตรกรเพียง 21.2 ที่ใช้พืชปุ๋ยสดในนาข้าวเนื่องจากได้รับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากทางราชการ มีการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเฉลี่ย 106.8 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งร้อยละ 94.1 มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพเองส่วนมากจะหว่านในนาข้าวในระยะข้าวเจริญเติบโต เกษตรกรส่วนน้อยเพียงร้อยละ 12.4 และ 3.2 ใช้แกลบสดและละอองข้าวในนาข้าวในระยะก่อนเตรียมดิน โดยกองไว้ในนาถึงเวลาแล้วทำการไถกลบ เกษตรกรร้อยละ 79.8 มีการไถกลบตอซังข้าวโดยส่วนใหญ่ไถกลบหลังระยะเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์สม่ำเสมอในแปลงนาทุกปีมีร้อยละ 68.6 ปัญหาอุปสรรคในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวเกษตรกรร้อยละ 73.4 มีปัญหาเรื่องเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังมี ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขาดวัตถุดิบและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และช่วงเวลาการใส่ ข้อเสนอแนะของเกษตรกร ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มในการผลิต และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สภาพการใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ สภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สภาพการใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรปีเพาะปลูก 2546 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินในนาข้าวของเกษตรกรตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สภาพการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกรปีเพาะปลูก 2546 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกร : กรณีศึกษาตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาเกษตรกร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก