สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของฟอสเฟต ความเป็นกรด-เบสของดิน ความชื้นและอุณหภูมิที่มีต่อการดูดและการคายโบรอนในดิน
สุพจน์ โตตระกูล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของฟอสเฟต ความเป็นกรด-เบสของดิน ความชื้นและอุณหภูมิที่มีต่อการดูดและการคายโบรอนในดิน
ชื่อเรื่อง (EN): SORTION AND DESORPTION OF BORON IN SOILS AS INFLUENCE BY PHOSPHATE, SOIL ACIDITY, MOISTURE, AND TEMPERATURE
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุพจน์ โตตระกูล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Suphot Totrakool
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Kanokpan Pansombat
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการดูดและการคายโบรอนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการดังกล่าวของดินชุดเรณูซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย จากสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ไอโซเทอร์มการดูดโบรอนของดินชนิดนี้ เป็นไปตามสมการของแลงเมียร์ในช่วงของการเติมโบรอน 1-30 ไมโครกรัมต่อดินหนึ่งกรัมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไอโซเทอร์มดังกล่าวเข้าได้กับสมการของฟรอยด์ลิชได้ทุกช่วงของโบรอนที่เดิม นอกจากนั้นการดูดและการคายโบรอนของดินชนิดนี้ก็ยังแสดงลักษณะ ฮีสเทอรีซิส การใส่ฟอสฟอรัสลงไปในดินก่อนใส่โบรอน เพื่อที่จะให้ฟอสเฟตเข้าไปยึดครองตำแหน่งการตรึงโบรอนในดินนั้น ทำให้การตรึงโบรอนที่ใส่ลงไปในดินเกิดขึ้นน้อยที่สุด ส่วนผลของการเพิ่มขึ้นของความชื้น อุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-เบสในดินนั้น พบว่า ทำให้การตริงโบรอนของดินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลของความชื้นในดินต่อการตรึงโบรอนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อดินมีระดับความชื้นต่ำ อันตรกริยาระหว่างคู่ของปัจจัย และกลุ่มของปัจจัยที่ควรนำไปใช้ก็ได้แสดงไว้
บทคัดย่อ (EN): The studies of boron retaining and releasing of sandy loam soi (Renu Soil series) and factors influencing the processes were conducted. The soil was collected from Mae Hea Agricultural Research Training Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University The results indicated that the boron sorption isotherm of this soil followed the Langmuir equation only on the range of 1-30 ug of added boron/g of soil However, the isotherm was fitted with the Freundlich equation in all ranges of addd boron studies. Moreover. the boron sorption and desorption of this soil showed hysteresis characteristic. The preadded phosphorus to soil in order to fill the retention sites of soil minimized the retention of applied boron to the soil. The effects of the increase in moisture. temperature, and soil pH were found to increase the boron retention by the soil. However. there was no significant effect on boron retention at low moisture levels. The recommended treatments from interactions between and among factors influencing soil boron retention of this experiment are also suggested.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2535
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2536
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/247595/169408
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของฟอสเฟต ความเป็นกรด-เบสของดิน ความชื้นและอุณหภูมิที่มีต่อการดูดและการคายโบรอนในดิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2536
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
อิทธิพลของความชื้นและเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงของฟอสเฟตที่ถูกตรึงในดินชุดสันทราย ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก ในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ผลของลำดับคลอด ฤดูกาล คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย อุณหภูมิ และความชื้น ของสิ่งแวดล้อม ต่อการทำงานของรังไข่หลังคลอดของโคขาลำพูน อิทธิพลของสารปรับปรุงดินที่มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีบางประการของดิน (pH) และการเพิ่มผลผลิตพืช ผลของความชื้นในดินหลังการระบายน้ำออกต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่มีผลต่อพฤติกรรมของเห็บโค พฤติกรรมของธาตุฟอสฟอรัสในดินในระบบเกษตรแบบประณีต ผลของการจัดการดินและปุ๋ยต่อผลผลิตต้นสดและลักษณะทางการเกษตรบางประการของข้าวฟ่างหวาน อิทธิพลของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ผลของสภาพความชื้นดินต่อการตรึงแอมโมเนียมในดินนาที่มีแร่ดินเหนียวแตกต่างกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก