สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
วิทยา พันธะกิจ, สุชาติ แสงจันทร์, อรสา เพชรสลับศรี, พลชาติ คฤหานนท์, วิทยา พันธะกิจ, สุชาติ แสงจันทร์, อรสา เพชรสลับศรี, พลชาติ คฤหานนท์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ชื่อเรื่อง (EN): Small Scale Fishers’ Attitude towards Ban Bodan Artificial Habitat, Thaimuang District, Phang-nga Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล รวบรวมข้อมูลจากชาวประมงจำนวน 91 ราย ที่ทำการประมงในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554 ข้อมูลทั่วไปพบว่าชาวประมง เป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 44.06?12.18 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 68.8 การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดร้อยละ 81.3 ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 4 คน ร้อยละ 31.3 เป็นการประมงพื้นบ้านร้อยละ 95.8 ชนิดเครื่องมือประมงที่นิยมใช้ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ได้แก่ อวนถ่วงปลามากที่สุดร้อยละ 29.2 รายได้มาจากการประกอบอาชีพประมงทั้งหมดร้อยละ 57.2 ปัญหาทางการประมงที่ชาวประมงประสบมากที่สุดได้แก่ ปัญหาด้านปริมาณสัตว์น้ำ ร้อยละ 83.3 ชาวประมงส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องปะการังเทียมที่ระดับ 8.92 ? 2.01 คะแนน โดยเรื่องที่ชาวประมงส่วนใหญ่มีความรู้ ได้แก่ ปะการังเทียมหรือแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมากที่สุดร้อยละ 97.9 โดยเรื่องที่ชาวประมงมีความรู้น้อยที่สุด คือ การเสนอพิกัดและตำแหน่งในการจัดสร้างแหล่งปะการังเทียมชาวประมงร้อยละ 47.9 ชาวประมงรับรู้ว่ากรมประมงเป็นผู้จัดสร้างปะการังเทียมร้อยละ 87.5 โดยทราบจากเพื่อนบ้านมากที่สุดร้อยละ 81.3 ความถี่ของการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด คือ ทุกๆ ปี ร้อยละ 52.1 เป็นข้อมูลประโยชน์ของปะการังเทียมร้อยละ 95.8 ชาวประมงรู้สึกดีที่มีปะการังเทียมในพื้นที่ชุมชนร้อยละ 100 ชาวประมงเห็นด้วยมากที่สุดว่า ปะการังเทียมทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 93.8 และไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือปะการังเทียมเป็นสิ่งกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำประมง แนวโน้มพฤติกรรมปฏิบัติตามหากมีมาตรการเพื่อการอนุรักษ์หรือแนวทางการจัดการพื้นที่ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ร้อยละ 97.9 พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ร้อยละ 25
บทคัดย่อ (EN): The study on an attitude of small scale fisher towards artificial habitat was conducted by interview with questionnaires from 96 fishers who fished in Ban Bodan artificial habitat, Thaimuang district, Phang-nga province during January to December 2011. The results showed that the average age of fishers was 43.60?11.07 years old, with the majority of Muslim (66.7%). Most fishers had education level of primary school or lower (75.8%) and had experience in fishery for 20-30 years (51.0%). The fishing ground was 21.65?8.63 m. in depth and far from artificial habitat around 1.33?1.28 km. The main fishing gears used was bottom gill nets (44.8%). Fishers whose income came from only fishery sector 33.3% whereas the rest of 66.7% of fishers had income from both fishery sector and other sectors. The main problems faced by fishers were increased outlay of fishery investment and high degree of climate variability. Fishers had knowledge and received information of the artificial habitat at moderate level for 54.2% and 47.9% of total fishers. The information about the artificial habitat was mostly received from neighbor (76.0%) and mainly obtained once a year (60.9%). Such information mainly concerned on the benefits gained from artificial habitat (92.7%). Fishers had attitude towards the artificial habitat at moderate level for 51.0% of total fishers. Factors that effected the levels of fishers’ attitude towards the artificial habitat included fishing ground, knowledge level and level of receiving information (r = -0.3800.287 and 0.395, respectively).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
กรมประมง
30 กันยายน 2555
กรมประมง
ประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา การทำประมงลอบปลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในจังหวัดภูเก็ต สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ผลของการจัดวางตามจำนวนแท่งคอนกรีตที่ต่างกัน ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระยอง ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บ้านบางขยะ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน บทบาทของความจำเพาะกับแหล่งอาศัยต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) การศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อการใช้ระบบ Vessel Monitoring System (VMS)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก