สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ
อรวรรณ ปิ่นประยูร - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อเรื่อง: การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ
ชื่อเรื่อง (EN): Research to Develop International Standard for Rubber Household Gloves
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรวรรณ ปิ่นประยูร
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาสําหรับกิจกรรมภายในบ้าน เช่น ล้างจาน ทําความสะอาด และทําสวน แต่ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านเป็นอันดับสองของโลก และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน คือ มอก.2476-2552 จึงรับเป็นผู้นําโครงการในการจัดทําร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ โดยใช้มอก. 2476-2552 ของประเทศไทยเป็นแนวทาง และใช้ข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิต ผู้ใช้และนักวิชาการ พร้อมทั้งผลการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านจากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 11 ตัวอย่าง จากร่างมาตรฐานฉบับที่สอง (ISO/CD) ปัจจุบันที่ประชุม ISO/TC45/SC4/WG5 Gloves and other latex products มีมติให้ยกระดับร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวเป็นฉบับ ISO/DIS และประเทศไทยได้ส่งร่างมาตรฐานฯ ISO/DIS 20057 Rubber household glove - General requirements and test methods ให้ ISO ทําการเวียนร่างมาตรฐานฯ ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาร่างมาตรฐานตามกระบวนการต่อไป
บทคัดย่อ (EN): Rubber household gloves are used daily in household activities such as dish washing, cleaning and gardening. There is, however, still no an international standard specifications and test methods for rubber household gloves. Therefore Thailand, the 2nd largest world rubber household gloves exporter and has a national industrial product standard for rubber household gloves available (TIS 2476-2552), has proposed for a project leader to develop the international standard for rubber household gloves. This research therefore gathered comments and advices from both academic experts and stakeholders, i.e., manufacturers and users, as well as tested 11 samples of rubber household gloves produced in Thailand and other countries. A second draft standard (ISO/CD) for rubber household glove was amended and later approved for registration as DIS by ISO/TC45/SC4/WG5 Gloves and other latex products resolution. The ISO/DIS 20057 Rubber household glove – General requirements and test methods was then submitted to ISO for circulation for comments and voting.
ชื่อแหล่งทุน: (ขยายระยะเวลารับสมัคร) ทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (กลุ่มเรื่องเร่งด่วน: ยางพารา) รอบที่ 2
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: RDG5850091
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:53648
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2559
เอกสารแนบ 1
การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ (ปีที่ 3) การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2) การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2) การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ระดับระหว่างประเทศ การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอสำหรับใช้ขนส่งน้ำในงานทั่วไป การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางนอกรถจักรยาน การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อยางทนความดันอากาศ การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในและยางนอกรถจักรยาน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก