สืบค้นงานวิจัย
โครงการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
อัจฉรา ภาวศุทธิ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
ชื่อเรื่อง (EN): Trials and Demonstration of Fruit Crops Production Technology.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัจฉรา ภาวศุทธิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเทคโนโลยีของโครงการหลวงในการผลิตและตลาดของไม้ผล และปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 10 แห่ง ในการศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์พี้ชที่วาวีสามารถให้ผลผลิตได้ดี ทั้ง 3 สายพันธุ์ โดยพันธุ์ EarliGrande Tropic Beauty และ Jade มีปริมาณผลผลิตต่อต้น 7.2 4.5 8.4 กิโลกรัม ตามลำดับ ผลผลิตพันธุ์ EarliGrande Tropic Beauty และ Jade ส่วนใหญ่อยู่ในเกรด 2 (31.0%) เกรด N (80.7%) และเกรด 2 (35.8%) ตามลำดับ การทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์ส้มโอ ต้นส้มโออายุ 3 ปีทั้ง 3 สายพันธุ์ที่สะเนียนและแม่จริมมีการเจริญเติบโตดีและเริ่มมีการออกดอกและติดผล การทดสอบระบบปลูกวานิลลาที่โป่งคำ วิธีการปลูกในโรงเรือนมีจำนวนฝักต่อช่อมากกว่า และมีผลผลิต เกรด 1 มากกว่าวิธีการปลูกร่วมกับต้นไม้กลางแจ้ง การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและตลาดของเสาวรสหวานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อวางแผนการผลิตและจัดการผลผลิต โดยมีผลผลิต 25,005.50 กิโลกรัม จำหน่ายให้กับช่องทางการตลาด 3 ช่องทาง ได้แก่ Top Super Market (11.9 %) จินตนาผลผลิต (83.2%) และพ่อค้าในพื้นที่บ้านปางเฟือง (4.9%) เกษตรกรที่ร่วมการทดสอบ สามารถนำผลงานศึกษาไปปรับใช้ในการผลิตไม้ผลโดยมีปริมาณมากขึ้นและผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ได้แก่ เสาวรสหวานในพื้นที่บ้านปางแดงใน บ้านปางมะโอ และบ้านห้วยเป้า พี้ชในพื้นที่วาวี และวานิลลาในพื้นที่โป่งคำ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2555
โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อย 2 โครงการ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 2 : การวิจัยเพื่อทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตและการตลาดไม้ผลในพื้นที่ขยาย การทดสอบคุณสมบัติดินธรรมดา โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไผ่เชิงพาณิชย์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๔: โครงการวิจัยและพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและการตลาดเฮมพ์บนพื้นที่สูงภายใต้ระบบการควบคุม ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อย 1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ โครงการหลวงแล การทดสอบคุณสมบัติดินลูกรังธรรมดา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก