สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น CSB12 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก)
นายจักรกฤษณ์ ขันทอง, นายชัยพร ขัดสงคราม, นางสาวขนิษฐา ขันทอง, นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ, นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง, นายกฤษณะ ต๊ะวัน, นายเปรุต พลหาญ, นางสาวพัฒน์ธนันท์ อารีย์ - สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น CSB12 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก)
ชื่อเรื่อง (EN): Study and Selection on CSB12 Cane Series in standard yield trial stag (plant cane)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ได้นำอ้อยลูกผสมชุด CSB12 ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ 4 (เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน) จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จำนวน 14 สายพันธุ์ ได้แก่ CSB12-6 CSB12-23 CSB12-46 CSB12-59 CSB12-67 CSB12-90 CSB12-96 CSB12-118 CSB12-147 CSB12-207 CSB12-208 CSB12-215 CSB12-217 และ CSB12-262 โดยวางแผนการทดลอง แบบ RCB มี 4 ซ้ำ โดยใช้พันธุ์อ้อย LK92-11 และ ขอนแก่น 3 เป็นพันธุ์ตรวจสอบ ขนาดแปลงย่อย 7.5 x 6.0 เมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 4.5 x 6.0 เมตรใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี คือ ในระยะอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และ อ้อยตอ 2 โดยใช้ผลการทดลองทางด้านผลผลิตอ้อย ผลผลิตน้ำตาล คุณภาพความหวาน ลักษณะทางการเกษตร และความต้านทานโรคและแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผลการทดลองเฉลี่ยในระยะอ้อยปลูกและอ้อยตอ พบว่าไม่มีอ้อยลูกผสมชุด CSB12 พันธุ์ใดที่ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ LK92-11 แต่มีอ้อยลูกผสมชุด CSB12 จำนวน 1 พันธุ์ที่ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ ขอนแก่น 3 คืออ้อยลูกผสมชุด CSB12-23 ส่วนคุณภาพความหวานของอ้อยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติซึ่งคุณภาพความหวานของอ้อยจะอยู่ในช่วง 13.97-15.56 ซี.ซี.เอส ในส่วนผลผลิตน้ำตาลพบว่าไม่มีอ้อยลูกผสมชุด CSB12 พันธุ์ใดที่ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ ขอนแก่น 3 แต่มีอ้อยลูกผสมจำนวน 1 พันธุ์ที่ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ LK92-11 คืออ้อยลูกผสมชุด CSB12-90 และในส่วนจำนวนลำเข้าหีบพบว่ามีอ้อยลูกผสมชุด CSB12 จำนวน 1 พันธุ์ ที่มีจำนวนลำเข้าหีบเฉลี่ยมากกว่าพันธุ์ LK92-11 และขอนแก่น 3 คือ อ้อยลูกผสมชุด CSB12-67 ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า อ้อยลูกผสม รุ่น CSB12 พันธุ์ใดบ้างที่มีลักษณะดีเด่นกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เพราะยังต้องใช้ข้อมูลจากผลการทดลองในระยะอ้อยตอ 2 มาประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องติดตามศึกษาผลการทดลองในระยะอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ต่อไปอีก 1 ปี พร้อมกับทำการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยรุ่นนี้ในสภาพดินร่วนปนทรายที่แปลงทดลองของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย
บทคัดย่อ (EN): The Sugar Cane and Sugar Industry Promotion Center Region 2 has brought 14 strains of CSB12 hybrid sugarcane that have passed the 4th stage (comparing standard varieties) from the Cane and Sugar Industry Promotion Center Region 1, namely CSB12-6 CSB12-23. CSB12-46, CSB12-59, CSB12-67, CSB12-90, CSB12-96, CSB12-118, CSB12-147, CSB12-207, CSB12-208, CSB12-215, CSB12-217 and CSB12-262. Four repetitions of the RCB experiment were planned using sugarcane varieties. LK92-11 and Khon Kaen 3 were examined varieties, sub plot size 7.5 x 6.0 m, harvest area 4.5 x 6.0 m, using a 3-year study period, i.e. in the planting sugar cane stage, sugar cane stump 1 and sugar cane stump 2. Sugar cane yield, sugar yield, sweetness quality agricultural characteristics and resistance to important diseases and pests of sugarcane as information for selection consideration The average experimental results in the planting and stump sugar cane phases It was found that none of the CSB12 hybrid sugarcane cultivars yielded higher average sugar cane yields than LK92-11, but 1 hybrid sugarcane cultivar CSB12 had higher average sugar cane yields than Khon Kaen 3 cultivars, namely the CSB12-23 hybrid sugarcane. Of sugarcane, it was found that there was no statistical difference in which the sweetness quality of sugar cane was in the range of 13.97-15.56 cc. As for the sugar yield, none of the CSB12 hybrid cane varieties had higher average sugar yield. Khon Kaen 3 cultivar, but there was 1 hybrid sugarcane cultivar that yielded higher average sugar cane than LK92-11, which was the CSB12-90 hybrid cane series. The average yield was higher than LK92-11 and Khon Kaen 3, which was the CSB12-67 hybrid sugarcane series. It was not yet clear which cultivars of the CSB12 hybrid sugarcane were more outstanding than the check cultivars. Because the data from the experimental results in the sugar cane stump 2 phase is still required for consideration, it is necessary to follow up to study the results of the sugar cane stump 1 and sugar cane stump 2 for another 1 year, along with the experiment. Comparison of this sugarcane cultivar in sandy loam condition at the experimental plot of the Cane and Sugar Industry Promotion Center Region 2, Kamphaeng Phet Province. to obtain data from experiments in different environments as well
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2563
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2563
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น CSB12 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2563
เอกสารแนบ 1
การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น CSB11 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก และอ้อยตอ 1) การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น 2014 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก) การคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น CSB09 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน เขตภาคเหนือ (อ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2) การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น CSB11 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2) เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อยใน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การคัดเลือกพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยและคุณภาพอ้อยลูกผสม ชุด CSB10 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน ในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น CSB13 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก) การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม รุ่น CSB10 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2) การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB10 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2) การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม ชุด CSB13 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (อ้อยปลูก)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก